Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Мова як суспільне явище

Мова – явище суспільне. З одного боку, мову творить і розвиває суспільство, з дру­
гого – без мови не було б суспільства. І наука, і техніка, і релігія, і ідеологія, і культура
не можливі без мови, бо мова забезпечує всі без винятку процеси життя і діяльності
людини.
Розвиток і функціонування мови значною мірою зумовлені станом суспільства.
У мові відбиваються соціальна диференціація суспільства (класова, професійна, ста­
тева), демографічні процеси (зміни чисельності населення, міграція), рівень загальної
освіти народу, розвиток науки тощо. Суспільство може цілеспрямовано впливати на
розвиток мови. Свідомий вплив суспільства на мову (урядові заходи) називають
мовною політикою. Від цієї політики залежить доля окремих мов у багатомовному
суспільстві. Так, унаслідок онімечення у XVIII ст. зникли полабська і прусська мови,
в результаті асиміляції в СРСР зникло понад 90 мов, а колонізація у СИ1А знищила
чимало індіанських мов.
Взаємозв’язок мови і суспільства розглядається і на таких рівнях, як мова і народ,
мова й особа (індивід), мова й класи та соціальні групи людей.
Мова – загальнонародне явище. Народ – творець і носій мови. Одна особа безсила
будь-що змінити в мові, бо мова розвивається за своїми об’єктивними законами.
Наприклад, Тарас Шевченко є основоположником української літературної мови.
Однак це не означає, що він створив нову мову. Навіть геніальна особистість не здатна
змінити мову, а може лише виявити її приховані можливості, показати, як ефективно
можна використати те, що в мові вже існує.
Мова не може бути класовою (коли кожен клас користується своєю мовою),
бо треба було б виробити якусь третю мову, щоб класи могли спілкуватися між
собою. Проте класовий підхід до використання мови беззаперечний. Так, українське
панство, щоб відокремити себе від простого народу, використовувало для спілку­
вання чужу мову: на Західній Україні то була здебільшого польська, а на Східній –
російська.
Із суспільним розшаруванням (за різними ознаками) пов’язана поява в мові про­
фесійних слів, арго (мова декласованих елементів), діалектизмів.
Отже, мова і суспільство перебувають у тісному взаємозв’язку. Вплив суспільства
на мову і мови на суспільство вивчає спеціальна лінгвістична дисципліна – соціо­
лінгвістика.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.