Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Джерела української літературної мови

Усне народне мовлення є одним з найважливіших джерел формування писем­
но-літературної мови. Сучасна українська літературна мова сформувалася на основі
середньонаддніпрянських говірок (діалектів) південно-східного наріччя.
Другим джерелом становлення літературної мови є фольклор (усні історичні
твори, плачі, казки і перекази, легенди тощо).
Писемні пам’ятки минулого (літописи, повчання тощо) також справляли великий
вплив на творення літературної мови.
Художня література є важливим джерелом рідної мови. Зачинателем нової
української літературної мови став І. Котляревський, який увів у свої твори багату,.
колоритну, мелодійну народну розмовну мову. Основоположником сучасної літера­
турної мови вважаємо Т. Шевченка, який у своїй поезії відшліфував орфоепічні і гра­
матичні норми, відкрив перспективи багатофункціонального використання літера­
турної мови. Твори І. Франка, Лесі Українки, Панаса Мирного, М. Коцюбинського,
П. Тичини, М. Рильського, М. Стельмаха, П. Загребельного, О. Гончара і багатьох
інших письменників збагатили українську мову виражальними засобами, утвердили її
літературні норми.
Певний вплив на формування літературної мови має перекладна література
(наукова, богословська, історична, художня), її багаті виражальні можливості завжди
поповнювали українську мову. Одним із джерел української літературної мови є
іншомовні запозичення (абстрактні слова, терміни та складні словосполучення). На
формування писемнолітературної мови мала вплив і юридично-ділова докумен­
тація, яка збагачувала її юридичною термінологією, живою побутовою лексикою,
своєрідною фразеологією.
Мова фольклору – це не тільки надійний матеріал для пізнання життя, історії
народу, а й цінне джерело для дослідження мистецтва слова, поезії мови, тому що
народнопоетичні твори засвідчують чутливість народу до влучного, добірного, «ви­
борного», як співається у народній пісні, слова, до його внутрішньої форми, образ­
но-символічного змісту, до тонких стилістичних нюансів, які виникають при зістав­
ленні фонетичних варіантів, словотвірних форм, лексичних і граматичних синонімів.
Естетичне осмислення народнорозмовного слова, шліфування, обробка його, витво­
рення характерних стилістичних норм пов’язані з естетичною, поетичною функцією
мови (С. Срмоленко).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.