Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Лексичне значення слова

Найважливішою ознакою слів є їх називна функція. У значенні слова відбива­
ються предмети, явища, ознаки, дії, які існують реально або тільки в уяві людини.
Однак не тільки окремий предмет, явише, ознака, дія відбиваються у значенні слова.
С лово узагальнює і виражає поняття – сукупність певних людських знань про предмет
чи якесь явище.
У процесі називання предмета слово не відбиває весь предмет, як у дзеркалі,
а лише його окрему ознаку, яку людина зробила представником усього предмета. На­
приклад. слово робот називає предмет лише за однією ознакою – за призначенням:
предмет, який виконує роботу. А те, з якого матеріалу і якої форми цей предмет, у
іначениі слова не відбито. Проте як тільки прозвучить це слово, в уяві людини постає
конкретний предмет з усіма його елементами й ознаками, які відомі людині з досвіду
(виробничого чи життєвого).
Отже, лексичне значення слова – це його внутрішнє значення, зміст, закріплений
досвідом народу У лексичному значенні слова виражається зв’язок звукового комп­
лекс) І поняттям про певний предмет, явище реальної дійсності.
V значенні слова відбивається не просто реальний предмет, явище тощо, а й су­
купність загальних істотних ознак цілого класу предметів і явищ, про який склалося
поняті*, назване відповідним словом. Так, наприклад, слово маш ина у своєму зна­
ченні відбиває найістотнішу ознаку всіх предметів, які працюють на основі пере­
творення одного виду енергії на іншу (автомобіль, літак, молотарка та ін.).
Лексичне значення властиве повнозначним словам – іменникам, прикметникам,
чиї лшиикам. займенникам, дієсловам, прислівникам. Службові слова своє значення
самостійно не виражають, а разом з повнозначними словами виконують певну грама­
тичну роль у побудові словосполучень і речень.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.