Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Синоніми

Синоніми (від грец. synonymos – однойменний) – це слова, які мають близьке або
тотожне значення, але різні за звучанням. Наприклад, говорити – балакати — ба­
зікати – цвенькати.
2 2 Сукупність синонімів мови називається синонімією. Наприклад: ліс, бір, діброва,
пуща – іменникові синоніми; сміливий, відважний, хоробрий – прикметникові; іти,
крокувати, плестися – дієслівні; раптово, несподівано – прислівникові; біля, кало,
край – прийменникові; а, але, та, проте, однак – сполучникові тощо.
Синоніми об’єднуються у синонімічні ряди, або гнізда, центром яких є основне,
стрижневе слово, що є носієм загального значення і стилістично нейтральне. Напри­
клад: гарний – красивий — чудовий — чарівний – гожий – вродливий.
Розрізняються лексичні і контекстуальні синоніми.
Л ексичні – це такі синоніми, які належать до однієї частини мови і мають певний
відтінок у значенні. Наприклад, поспішати і квапитися мають однакове значення –
«намагатися якнайшвидше зробити що-небудь», а синонім до них хапатися має ще
додатковий відтінок «жадібно братися до роботи»: Гнат метнувся помагати їй, він
так хапався до всього, що мало не побив образів (М. Коцюбинський).
Серед лексичних виділяють:
1) абсолютні синоніми, наприклад: азбука – алфавіт, буква – літера;
2) стилістичні синоніми – слова, близькі за значенням, розрізняються за сти­
лістичними відтінками, тобто такі, що неоднаково використовуються у різних стилях
мовлення. Вони мають у своєму значенні вказівку на позитивну або негативну оцінку
предмета, явища, ознаки, дії тощо. Наприклад: гордовитий – чванливий – чваньку­
ватий – бундючний;
3) семантичні (або ідеографічні) синоніми, які ще називають понятійними.
Позначаючи певне поняття, вони різняться елементами своїх значень, що зумовлено
різною мотивацією цих назв (кількість, якість, інтенсивність ознаки). Наприклад:
хуртовина — завірюха — заметіль – хуга. Семантичні синоніми не мають емоційного
забарвлення;
4) семантико-стилістичні відрізняються один від одного як значенням, так і
експресивним забарвленням. Наприклад: пити – хлистати.
Контекстуальні синоніми – це такі слова або сполучення слів, які мають близьке
значення лише в контексті. Наприклад: Гуде вогонь… І спить в печі веселий сатана
(Л. Костенко).
Контекстуальні синоніми творяться в процесі індивідуального мовлення і широко
використовуються в художньому і публіцистичному стилях.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.