Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Вживання фразеологізмів у різних стилях мовлення

Фразеологізми мають чітко виражене стильове призначення. Кожен стиль мов­
лення послуговується значним запасом фразеологізмів. Стильове використання
фразеологізму залежить насамперед від наявності чи відсутності емоційного за­
барвлення.
Нейтральні (міжстильові) фразеологічні звороти вживаються у всіх стилях мов­
лення. Наприклад: вогнище культури, посіяти іскру.
Емоційно забарвлені фразеологізми використовуються в художньому, розмов­
ному та публіцистичному стилях. Наприклад: мокра курка – зневажливе ставлення;
важка артилерія – іронічний відтінок.
Стилістичні функції фразеологізмів залежать і від джерел походження. На цій
підставі вони поділяються на розмовно-побутові, народнопоетичні і книжні.
_ Фразеологія
33 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
Розмовно-побутові фразеологічні звороти використовуються насамперед у р0з-
мовному і художньому стилях, рідше – в публіцистичному. Вони мають емоцій­
но-експресивне забарвлення і є засобом підсилення, увиразнення думки. їм властивий
побутовий характер, певна вільність, інтимність, яскрава позитивна чи негативна
оцінка. Наприклад: голодній курці прдсо на думці; утерти носа; без задніх ніг.
Народнопоетичні фразеологізми – це вирази, що виникли на фольклорній основі
(сталі епітети, порівняння, метафори, тавтологічні звороти, синекдохи, примовки
каламбури тощо) і поширені як у розмовному, так і в художньому стилях. Наприклад:
І. На камені на білому там стояла темная темниця (Т. Шевченко). 2. їде козак
молодий, під ним кінь вороний (Нар. творчість).
Книжні фразеологізми виникли на писемній основі і використовуються в книж­
них стилях. Це сталі словесні формули ділових документів (договірні сторони, допо­
відна записка), крилаті вислови (олімпійський спокій, ахіллесова п ’ята, лебедина
пісня) і афоризми («Очі дружби рідко помиляються» — Вольтер), термінологічні
словосполучення (адамове яблуко, північне сяйво, неповне речення, юридична особа).
У публіцистичних і художніх текстах фразеологізми іноді видозмінюються (транс­
формуються), що служить засобом експресії, створення каламбурів тощо. Наприклад:
1. Як бути – ось у чім питання. 2. Пасажир – це звучить гордо (3 газет).
Фразеологізми збагачують наше мовлення, але використовувати їх треба пра­
вильно й доречно.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.