Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Що вивчає фонетика? Яке походження цього терміна?
2 На який з аспектів у визначенні фонетики як науки наголошують автори під*
ручників і посібників для студентів і учнів?
3. Що є об’єктом і предметом вивчення фонетики?
4. Які завдання основних галузей фонетики: загальної, конкретної, описової
(дескриптивної), історичної, експериментальної?
5. Назвіть експериментальні методи дослідження артикуляційних і акустичних
особливостей звуків.
6. Поясніть зв’язок фонетики з іншими мовознавчими дисциплінами, зокрема з
орфоепією, графікою, орфографією, лексикою, граматикою, стилістикою.
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА__________________
5 0 7. З якими немовознавчими дисциплінами і як саме пов’язана фонетика?
8. Як трактується звук у фізиці, музиці, шкільних підручниках, лінгвістиці?
9. Схарактеризуйте звук людської мови як фізичне явище.
10. Від чого залежить сила, висота, тривалість, тембр звука?
11. Що вкладається в зміст поняття «чистота звука»?
12. Що таке форманта? Які різновиди формант ви знаєте?
13. Схарактеризуйте звук людської мови як фізіологічне явище.
14. Схарактеризуйте будову мовленнєвого апарату.
15. Назвіть три основні фази артикуляції, зазначте їх функції.
16. Що таке активні і пасивні органи мовлення, назвіть їх.
17. Схарактеризуйте звук людсько? мови як лінгвістичне явище.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.