Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Скільки звуків у фонетичній системі мови?
2. На які дві великі групи поділяються всі звуки української мови? Скільки звуків у
кожній з них?
3. Що називається вокалізмом? (консонантизмом)?
4. Які звуки називаються голосними?
5. Назвіть основні три критерії поділу звуків на голосні і приголосні.
6. За якими ознаками класифікуються голосні звуки? Наведіть приклади.
7. За якими ознаками класифікуються приголосні звуки?
8. Які звуки називаються: а) приголосними; б) сонорними; в) шумними; г) дзвін­
кими; ґ) глухими?
9. Скільки пар дзвінких і глухих приголосних є у звуковій системі української
мови? Вимовте парні дзвінкі / глухі.
10. Який глухий приголосний звук не має парного дзвінкого? Запишіть і вимовте
його.
11. Схарактеризуйте приголосні: а) за участю голосу і шуму; б) за місцем тво­
рення та за наявністю або відсутністю носового забарвлення; в) за способом
творення; г) за наявністю або відсутністю палаталізації; ґ) за слуховим або
акустичним враженням.
12. Чи доцільно класифікувати приголосні звуки за пасивними органами мов­
лення?
13. Як характеризуються приголосні звуки за пасивними органами мовлення?
14. Перевірте, як ви засвоїли зміст понять приголосних звуків, терміни яких
запозичено з латинської мови: сонанти, білабіальні, лабіо-дентальні, фарин­
гальні, апікальні, церебральні, дорсальні, латеральні, назальні, палаталізо­
вані, експлозивні, фрикативні, вібранти.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.