Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання І завдання для самоконтролю

1. Назвіть дослідників природи складу.
2. Сформулюйте визначення складу як фонетичної одиниці.
3. Назвіть теорії складу.
4. Як визначається склад за експіраторною теорією?
5. Як визначається склад за теорією м’язового напруження?
6. Як визначається склад за теорією сонорності? Які аргументи висуваються на
користь кожної з теорій?
7. Схарактеризуйте артикуляційні та акустичні властивості складу.
8. Які звуки називаються складотворчими, які – нескладотворчими?
9. Які склади називаються неприкритими/прикритими, відкритими /закритими?
Наведіть приклади.
10. Назвіть спільне і відмінне в структурі складів старослов’янської і сучасної
української мов.
11. Схарактеризуйте основні типи складу української мови.
12. У чому полягає відмінність складу української мови від інших європейських
мов?
13. Визначте основні принципи складоподілу в українській мові.
14. Сформулюйте правила складоподілу в українській мові.
15. Наведіть приклади слів, у яких один із складів мав би структуру, яка скла­
дається: а) з одного неприкритого, але двох відкритих складів; б) з двох при­
критих, закритих складів; в) з двох прикритих, відкритих складів; г) прикритого
трьома приголосними, закритого складу; ґ) з неприкритого, закритого трьома
приголосними складу; д) зі складу, який прикритий і закритий двома при­
голосними.
16. Скільки приголосних і голосних звуків можуть входити до одного складу?
17. Наведіть приклади, у яких складовими є приголосні звуки.
18. Поділіть слова на склади. Позначте звуки літерами: V – голосний, С – со­
норний приголосний, Д – дзвінкий шумний, Г – глухий шумний. Пам’ятайте:
а) між двома сонорними проходить межа; б) якщо перед сонорним – дзвінкий
або глухий, межа проходить після голосного; в) якщо після сонорного –
дзвінкий або глухий, тоді межа проходить між приголосними.
Зр а зо к: сумка – сум-ка – С – Г .
Щасливий, можливий, форма, альбом, байка.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.