Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Перевірте, як ви засвоїли зміст понять:
Система – це…
Сегмент – це…
Структура – це…
Фонетична система – це…
Сегментний рівень – це…
Суперсегментний рівень – це…
Ф раза – це…
Фонетичне слово – це…
Синтагма – це…
Фонема – це…
С клад- це…
Наголос – це… СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
Інтонація – це…
Мелодика – це…
2. Схарактеризуйте внутрішню систему фонетично! системи мови. Назвгп.
основні фонетичні одиниці і засоби кожної з підсистем фонетичної систем
мови.
3. На які смислові одиниці членується мовленнєвий потік?
4. З якими смисловими одиницями пов’язане виділення таких сегментних оди
ниць, як склад, фонетичне слово, синтагма (мовленнєвий такт), фраза?
5. Назвіть критерії поділу мовного потоку на відрізки більшої чи меншої ве.
личини.
6. Назвіть найменшу одиницю фонетичного членування мовленнєвого потоку.
7. Що таке клітки? Які слова в українській мові виступають як клітики й енклітики?
Наведіть приклади.
в. Назвіть різновиди фразового наголосу.
9. Який наголос називається синтагматичним?
10. Який наголос називається логічним? Наведіть приклади.
11. Якими фонетичними засобами виражаються фразовий і синтагматичний на­
голоси?
12. Обґрунтуйте поняття емфатичного наголосу.
13. Якими фонетичними засобами виражається емфатичний наголос? Наведіть
приклади.
14. Обґрунтуйте визначення інтонації.
15. Які компоненти визначають інтонацію?
16. Назвіть типи і функції інтонації.
17. Що таке мелодика?
18. Які функції мелодики?
19. Що таке пауза?
20. Які є типи пауз?
21. Які синтаксичні і стилістичні функції можуть виконувати паузи?
22. Чим відрізняється темп від тембру мовлення?
23. Назвіть різновиди темпу мовлення.
24. Сформулюйте загальні висновки про фонетичне членування мовленнєвого
потоку та інтонацію.
25. Назвіть основні одиниці та засоби фонетичного членування мовленнєвого
потоку.
26. Назвіть найуживаніші засоби милозвучності української мови.
27. Які художні засоби милозвучності необхідно використовувати в мові?

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.