Загнітко Анатолій Панасович - Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис.

3.4.4. Семи- і шестивалентність як ієрархічно найвищі ланки дієслівної валентності

До семивалентних дієслів належить кількісно незначна група дієслів (близько 80), що охоплює акціональні лексеми руху, які позначають орієнтоване щодо початкового і кінцевого пункту переміщення через якийсь шлях або простір, що здійснює суб’єкт: хто? переміщувати що? чим? кому? через що? звідки? куд и?, пор.: до­ставити/доставляти, надвезти/надвозити, переправити/переправ­ляти, звести/звозити та ін.

Поряд з ієрархічно вершинними семивалентними дієсловами розта­шовуються лексеми, які передбачають реалізацію номінативної (підмет), пкузативної (додаток), дативної (додаток), орудної-інструментальної (додаток або обставина способу дії), генетивної з прийменником (об­ставина місця) і акузативної з прийменником (обставина місця) по­зицій. Останні відбивають семантичні функції: 1) суб’єкта (перший аргумент), 2) об’єкта (другий аргумент), 3) адресата (третій аргумент), 4) інструменталя = знаряддя дії чи засіб руху/засіб переміщення (чет- мертий аргумент), 5) вихідного локатива (п’ятий аргумент), 6) кінце­вого локатива (шостий аргумент). Так, наприклад, дієслово «відправ­ляти» передбачає, у першу чергу, реалізатора дії. ЛЗ дієслова вказує на те, що це має бути назва істоти (син). Водночас семантична струк­тура дієслова містить синтагматичну сему предмет відправки — бан­

 

274

 

Морфологія

 

дероль. Така структура (Син відправив бандероль) позбавлена своєї при­в’язаності до дійсності, оскільки відсутній адресат виконуваної дії (ма­тері). Дієслово «відправляти» віртуально прогнозує вказівку на засіб здійснення дії (поїздом) і вихідну (з міста) й кінцеву (до села) ділянку руху. Названі компоненти й складають шестиаргументну структуру дієслова відправляти: Син відправив поїздом бандероль матері з міста до села.

Серед шестивалентних дієслів слід назвати лексеми типу везти, при­везти, перевезти, відвезти, завезти, довезти, транспортувати, відтранспортувати, дотранспортувати, перетранспортувати, до­ставляти/доставити, переправляти/переправити, привозити, наво­зити, завозити, перевозити, відвозити, виносити, занести, нанес­ти, рознести, проносити та ін. їх кількість в українській мові не­значна і поширена серед акціональних дієслів руху (охоплює 50), що позначають орієнтоване щодо початкового і кінцевого пункту пере­міщення об’єкта і наявність адресата здійснюваної дії.

 .

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.