Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Фонематична транскрипція

Фонематична транскрипція – спосіб запису живого мовлення з метою переда­
вання тільки фонемного складу слів без відтінків, зумовлених різними фонетичними
умовами, називається фонематичною транскрипцією, наприклад: /т’ін’.уі\
Ік’іл’к’іст’І. У фонематичній транскрипції використовується значно менша кількість
знаків, ніж у фонетичній.
Фонематична транскрипція досить близька до орфографічного запису. В ній ви­
користовується значно менша кількість додаткових знаків.
Знаки для позначення фонем:
Голосні: /а/, /о/, /у/, /е/, /и/, /іі.
Приголосні: /б/, /пі, /м/, /в/, Іф/, Ід/, /Э7, ІтІ, ІтІ, /з/, /з7, /с/, /с7, /ц/, /ц’/, /5з/, /8зІ, /л/,
/л7, /р/, /р’/у /ні, /н7, /ж/у /ч/, /ш/, /іїж/, Ійіу /і/, /к/, /х/, /г/.
Діакритичні знаки, що використовуються
у фонематичній транскрипції
вертикальна риска (акут) – [ 1 ] – над голосним позначає головний наголос:
/думатиІ;
скісна риска – [ ‘ ] – після приголосного – м’якість приголосного: /ден7;
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА_____________
102 Фонологія
апостроф – [’] – після приголосного – напІвпом’якшену вимову приголосного:
Іб’інокл’І’,
двокрапка – [:] – після приголосного – подовжену вимову приголосного: щ’ін’.уі;
дужка — [“] – над і (нескладотворчий ї).
Додаткові букви, що використовуються у фонематичній транскрипції
фонема /й/ позначається літерою ] перед голосним Ц]аІма> І]уІність, Це/дність,
Ці/хати, //о/гурт), літерою і після голосного та перед приголосним (баІМка, IVти)
Зразок фонематичної транскрипції
/род’ат’гори \ анардджу]ет’с’а с’м’ішпа миша!

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.