Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання і завдання д ля самоконтролю

1. Перевірте, як ви засвоїли зміст понять:
Фонологія — це…
Фонема – це…
Інваріант фонеми – це…
Варіант фонеми – це…
Алофон фонеми – це…
Опозиція фонеми – це…
2. Що є предметом вивчення фонології?
3. Чи можна вважати фонологію самостійною лінгвістичною дисципліною?
Обґрунтуйте.
4. У чому полягає функціональний аспект звуків мови?
5. Хто вперше ввів у лінгвістику термін фонема?
6. Як трактували визначення терміна фонема Ф. де Соссюр, Бодуен де Куртене,
Л. В. Щерба?
7. Яку роль відіграли праці М. С. Трубецького у розвитку теорії фонеми?
8. Назвіть принципові розбіжності Щербівської і Московської фонологічних шкіл.
9. Хто з українських мовознавців досліджував фонологічну систему мови? На які
аспекти вивчення природи фонем звертається в них особлива увага?
10. Звуки чи фонеми вивчають учні у школі? Обґрунтуйте.
11. Поясніть, у чому відмінність між фонемою і звуком?
12. Що називається фонематичною транскрипцією?
13. Яку функцію виконують фонеми? Наведіть приклади.
14. Схарактеризуйте основні алофони голосних фонем.
15. Схарактеризуйте основні алофони губних і глоткових фонем.
16. Схарактеризуйте основні алофони язикових фонем.
17. Назвіть диференційні ознаки голосних і приголосних фонем.
18. Схарактеризуйте типи опозицій фонем. Наведіть приклади.
19. Назвіть фонеми, які належать до периферійної фонетичної системи мови.
20. Зазначте критерії визначення структури фонематичної підсистеми мови.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.