Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Різновиди звукового письма

Різновиди / Основні характеристики

Складове
письмо
Передає цілі склади, тобто кожен значок позначає склад. Найбільш
відомим складовим письмом є індійське письмо деванагарі (існує з
VII ст.), яке використовувалося для запису санскриту й досі викорис- 1
товується як письмо мови гінді. У ньому близько 600 основних і
лігатурних знаків.
Елементи складового письма трапляються й у нас. Наприклад, у напи­
санні слів Японія, іхати, єзуїт, юнак, юхта, бажаю кожна з букв я, ї, 1
є, ю позначає цілий склад (поєднання приголосного й відповідно з
голосними а, і, е, у)

Консонантне
письмо
Передає лише приголосні звуки (звідси і його назва). Це пов’язано з і
особливостями тих мов, де таке письмо зародилося: фінікійської,
давньоєврейської, арабської. У цих мовах лексичне значення слова
виражається приголосними звуками. У нашій мові консонантними •
написаннями можна вважати графічні скорочення на зразок
млн (мільйон), млрд (мільярд), км (кілометр), грн (гривня)

Звуко-буквене
письмо
Греки, запозичивши у фінікійців їхнє консонантне письмо, додали до
нього букви на позначення голосних звуків. Для цього вони присто­
сували й деякі фінікійські знаки. Наприклад, у фінікійській мові знак 1
4 позначав гортанний проривний звук, якого не було в грецькій мові;
греки використали його для позначення голосного а (велика буква А).
Гак виникло звуко-буквене письмо, в якому окремий знак, як правило,!
передає один звук

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.