Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Вживання м’якого знака на письмі

М ’якість приголосних звуків в українській мові передається: спеціальною буквою
(б – м ’я к и м знаком); буквами я, ю, є, перший звуковий елемент [й] яких пом’якшує
попередній приголосний: доля, любов’, наступним голосним звуком [і]: місяць, вітряк,
кінь.
М ‘я к и й зн ак пиш еться:
1) після букв д, т , з, су ц, дз, л, н наприкінці слова чи складу, якщо ці букви
передаю ть м ’які звуки: тінь, день, бііь, мазь, увесь, станьте, міць, мідь, молодість;
2 ) після м ’яких приголосних перед о: літнього, осіннього, сьогодні, трьох,
чотирьох;
3) у суфіксах -ський, -цький, -ськість, -зькість, -цькість, -ськи, -зьки, -цьки:
український, європейський, козацький, запорізький, ризький, паризький, київський,
криворізький, людськість, по-болгарськи. по-німецьки;
4 ) у суфіксах -еньк, -оньк, >есеньк, -ісіньк, -юсіньк; легенько, біленький,
дитинонька, гарнесенький, лшлюсінький; СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
5) після м’якого звука [л] перед наступним м’яким: учительський, стільця, пал •
»дальня, читальня; ‘
6ІнУавз иа вг нао! муЩ воідб мпіенркеув іординтиин им:’ яскпіилйк ач и— тсвпеілрцді,и йп оул сьлкоа ві— пзвоулкь ц[іл;], поставте слово ) у формах родового відмінка множини іменників жіночого роду: сердець
робітниць, учениць, творінь;
7) у дієслівних формах наказового способу: стань, винось, виходь; станьте
виносьте, виходьте; пишіть, кажіть, робіть;
8) у дієслівних формах 3-ї особи однини та множини дійсного способу: стоїш
спить, стоять, читають, пишуть, думають, складають, готують.
М’якни знак не пишеться:
1) після букв, що позначають губні та шиплячі звуки: степ, голуб, кров, любов, сім.
вісім, ніж, ніч, піч, ідеш;
2) після р у кінці складу: кобзар, товар, писар, Харків (виняток Горький), вір –
вірте;
3) між приголосними, якщо перший пом’якшується під впливом другого: сонця,
радість, якість, кінця, сміх, щастя;
4) після м перед ж, ч, ш, щ: тонший, менший, інший, кінчик.
У в а га ! Ніколи м’який знак не пишеться після 13 букв (б, п, в, м, ф), (ж, ч, ш,
щ), (г, г, к, х), бо цими буквами позначаються тільки тверді приголосні звуки, які
можуть пом’якшуватися у позиції перед [і].

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.