Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Правопис складних слів

У складних словах, які пишуться разом, між коренями може бути сполучний звук.
Сполучні звуки передаються на письмі буквами о, е (є).
1. Буква о пишеться у складних словах, першою частиною яких є прикметник
твердої групи: жовтолиций, довговічний; буква о сполучає також корені у тих
складних словах, де першою частиною виступає прикметник м’якої групи (при цьому
перед сполучною буквою пишеться знак м’якшення: давньоруська (мова), синьоокий.
З’єднувальний звук о (і відповідно буква сі) наявний також у тих словах, у яких
першою частиною є іменник, займенник або дієслово і перед з’єднувальною буквою о
є твердий приголосний: самокат, вертоліт, висловухий.
2. Буква е пишеться у складних словах, першою частиною яких є іменник м’якої
групи: горезвісний, волелюбний, працездатний.
У словах, першою частиною яких є іменники око і овочі, з’єднувальною буквою
виступає е: очевидно, овочесховище; у словах із першою частиною груша, а також
кість, кінь за сполучну букву править о: грушовидний, костоправ, конов’язь, коногін.
хоч основна група складних слів з першою частиною кінь має з’єднувальну букву е:
конематка, конепоголів ’я, конерадгосп, конеферма.
3. У складних словах, які мають у першій частині подовжений приголосний звук
або голосний, з’єднувальною буквою виступає с. життєрадісний, життєлюбець,
життєстійкий, сміттєпровід, сміттєспалювання, боєздатний.
4. Функцію з’єднувального звука може виконувати кінцевий и числівника, що є
першою частиною складного слова: трикутник, восьмигранний, сімдесятиріччя.
Складні слова можуть писатися разом або через дефіс.
Разом пишуться
1. Слова з першою частиною дієслова в наказовій формі: Тягнирядно, Убийвовк,
Підіпригора, Котигорошок.
2. Слова, в яких першою частиною є прислівники нижче, вище, високо, ново,
а другою частиною – прикметник чи дієприкметник: нижчезазначений, нижчезга­
даний, високоавторитетний, новостворений.
3. Усі слова, першою частиною яких є слово nie, напів, полу, крім іменників, друга
частина яких є власною назвою, пишуться разом: півмісяця, півхліба, півогірка,
nie ’яблука, півріччя, напівзабутий, напівавтомат, полукіпок.
4. Числівники від одинадцяти до двадцяти, назви десятків і сотень: чотирнадцять,
тридцять, п ’ятсот.
147 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
5. Слова, утворені поєднанням прийменника з прислівником: задовго, подекуди,
назавтра; а також похідного від іменника з прийменником: взимку, впоперек, докупи
зсередини, спочатку, нанівець.
6. Складні прислівники і займенники та інші слова, утворені за допомогою часток
аби-, де-, -сь, ані, чи, що-, як-: абияк, абихто, десь, щось, щовечора, щосили,
якнайдовше.
7. Складні службові слова: задля, заради, понад, попід, також, начебто, цебто
авжеж, отож.
Не плутайте складні слова із сполученнями прийменника з іменником та числів­
ником: У перше вікно заглянуло сонце (числівник і прийменник). Уперше заглянуло у
вікно сонце (прислівник). Укупі паперу лежала лінійка (іменник і прийменник). Укупі
легше працювати (прислівник).
Через дефіс пишуться
1. Складні слова, що означають одне поняття: хліб-сіль, батько-мати.
2. Слова, що означають протилежні поняття: плоско-опуклий, постачально-збу­
товий.
3. Назви наукових ступенів, звань: член-кореспондент.
4. Назви казкових персонажів: Котик-Братик.
5. Поєднання назв предмета і його ознаки: жар-птиця, стоп-кран, штаб-квар­
тира
6. Назви посад, звань: прем ‘єр-міністр, генерал-губернатор, унтер-офіцер.
7. Назви одиниць виміру: тонно-кілометр, кіловат-година; назви одиниць про­
міжних сторін світу: норд-ост.
8. Слова, у яких першою частиною є слово пів, а друге слово є власною назвою:
пів-Києва, пів-Європи.
9. Скорочені слова: б-ка (бібліотека), вид-во (видавництво).
10. Складні назви, що означають рівноправні поняття: навчально-виробничий,
суспільно-трудовий, механіко-математичний, м ’ясо-вовняний, крохмало-патоковий.
11. Назви кольорів, якостей з додатковим відтінком: сіро-голубий, блакитно-ро-
жевий, але жовтогарячий (один колір).
12. Прислівник на-гора.
13. Повторювані звуконаслідувальні слова і вигуки: бам-бам, ого-го.
14. Слова, що протяжно вимовляються: За мною всі! В нову дорогу рвусь!
Пе-ре-бу-до-ву-юсь! (М. Годованець).
15. Слова, якими передається поняття швидкої, необдуманої дії: Раз-два! І рішен­
ня готове. Мудра голова! (М. Годованець).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.