Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Дієслівні префікси

Префіксальний спосіб є основним у творенні дієслів від дієслівних основ.
Більшість дієслівних префіксів прийменникового походження: в-(ві-), у-, уві-,
від-(віді-), ви-, до-(ді-), з-(зі-, із-, с-), за-, на-, над-(наді-), о-, об-(обі-), під-, пере-, по-,
при-, про-, поза-, понад-, попід-.
Приєднання різних префіксів до безпрефіксного дієслова видозмінює значення
його за просторовими, часовими та іншими ознаками дії, служить розширенню гнізда
споріднених слів. Наприклад:
будувати
До новіших за походженням належать дієслівні префікси зне-, обез-, недо-: зне­
важати, обезболювати, недочувати.
162 Словотвір
Зберігши давні прийменникові значення, дієслівні префікси розвинули нові, від­
далені від прийменникових. їх багатозначність виявляється у поєднанні з основами
різних лексичних груп дієслів.
Наприклад, префікс за- у дієсловах переміщення означає напрям руху всередину
або вдалину (зайти, завезти, забігти), а з дієсловами активної дії над предметом – її
початок (засвітити, застогнати) або кінцевий результат (замилити, занурити). У
ряді інших дієслів виявляється значення приєднання предмета (зачепити), покриття
чого-небудь суцільно, сильно (засніжити, запорошити) та ін.
Дієслівні префікси виконують подвійну роль – словотворчу і граматичну. Пре­
фікси виступають основним засобом творення видової пари від дієслів недоконаного
виду. Цю роль виконує небагато префіксів: з-(с-), за-, на-, по-, при-, про- (питати –
спитати, програмувати – запрограмувати, лити – налити, чорніти – почорніти,
летіти — прилетіти).
У процесі префіксального словотворення дієслів префікси виконують, крім сло­
вотворчої ролі, і граматичну – виражають також значення виду.
Зрідка використовується в дієслівному словотворенні іменний префікс напів-. Він,
як правило, не впливає на видове значення дієслова: лежати – напівлежати, при­
сісти – напівприсісти, заснути – напівзаснути.
Префікси не-, недо- виражають повне або часткове заперечення дії або фізичного
стану: маю — немає, чути – недочувати.
З префіксів іншомовного походження у дієслівному словотворенні беруть участь
такі: де-(дез-), duc-, ре- (маскуватися – демаскуватися, орієнтувати – дезорієнту­
вати, асоціювати — дисасоціювати, мігрувати — рем і гру вати).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.