Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Суфіксально-префіксальний спосіб

Суфіксально-префіксальний спосіб полягає в одночасному приєднанні до твірм
основи суфікса і префікса: стіна – про-стін-ок, земля – за-земл-и-ти.
Суфіксальна частина таких слів виконує словотворчу роль і, головне, висіупаг
засобом оформлення слова разом із закінченням, показником належності його д0
якоїсь частини мови. Наприклад, суфікс -ок відносить слово простінок до іменників
не пертої відміни, як слово стіна, а до другої; суфікс -и- переводить основу іменника
земля до дієслів і творить перехідне дієслово. Префіксальна частина цих слів виражає
тільки словотвірне значення, хоча в дієслові одночасно дає вказівку і на вид.
Примітка. У дієслові суфікс може змінювати і граматичне значення виду. Напри,
клад: заземлити – дієслово доконаного виду, від нього можна утворити за допомогою
суфікса -уша- (-юва-) форму недоконаного виду – заземлювати.
Суфіксально-префіксальний спосіб широко використовується для творення імен­
ників, прикметників, дієслів і прислівників.
Суфіксально-префіксальні іменники складають досить численну групу. Вони тво­
ряться від іменникових основ за допомогою префіксів та іменникових суфіксів. Одним
із різновидів виступає словотворення на основі прийменникової словоформи імен­
ника.

Творення суфіксально-префіксальних ім енників
Слово (словоформа), від
якого утворено іменник
Префікс Суфікс Похідний іменник
долина ви- -ок видолинок
піч за- -ок запічок
грива 0- -ок огривок
ліс пере- перелісок
бесіда спів- співбесідник
пам ‘ять (без пам ’яті) без- безпам’ятство
фара (під фарою) під- підфарник
рукав (на рукав) на- нарукавник
хвіст при- прихвостень
берег (по берегу) по- побережанин
Суфіксально-префіксальні прикметники творяться від прийменниково-іменнико­
вих форм, від сполучень дієслова з часткою не і, рідш е, в ід б езпри й м енн и кови х форм
– основ дієслів, іменників за допомогою прикметникових суф іксів. Словотвір
Творення суфіксально-префіксальних прикметників
Слово (словоформа), від
якого утворено прикметник Префікс Суфікс Похідний прикметник
атом (без атома) без- -н- безатомний
роса (без роси) без- -ян- безросяний
їм ’я (від імені) від- -н- відіменний
Дунай (за Дунаєм) за- -ськ- задунайський
рядок (між рядками) між- -ов- міжрядковий
з ’їзд (після з ’їзду) після- -ів-, -ськ- післяз ’їздівський
цинга (проти цинги) проти- -отн- протицинготний
земля (серед землі) серед- -н- Середземний
загоїти не- -н- незагойний
оцінити не- -енн- неоціненний
Суфіксально-префіксальні дієслова творяться від основ різних частин мови за
допомогою дієслівних суфіксів і префіксів. Особливо продуктивні відприкметникові
дієслова.
Творення суфіксально-префіксальних дієслів
Слово, що послужило
твірною основою
Префікс Суфікс Похідне дієслово
повільний у- -и- уповільнити
порожній з-(с-) спорожнити
повний за- заповнити
домашній 0- одомашнити
легший об- облегшити
вищий пере- перевищити
половина роз- розполовинити
десятеро по- подесятерити
сила обез- -і- обезсиліти
народ об- -ува- обнародувати
пояс 0- -а- опоясати
свій за- -ї- засвоїти
дзенькати ви- -ува- видзенькувати
танцювати при- 1-овува- пританцьовувати
Примітки. 1. До твірної основи може приєднуватися, крім суфікса, що входить до
основи дієслова, і морфема -ся: кошіль – роз-кошел-и-ти-ся, табір – о-табор-и-ти-ся.
2. Суфіксально-префіксальні дієслова, похідні від дієслівних основ, відрізняються від
утворених префіксальним способом ознакою відсутності слова з префіксом: дзенькати –
видзенькувати, але мазати – вимазати (префіксальний спосіб) – вимазувати (утворення
недоконаного виду від вимазати за допомогою суфікса -ува-).
165 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
Суфіксально-префіксальні прислівники складають словотвірний тип: до осіцц^
-в, 4.
прикметника або займенника додаються префікс по- і суфікси -ськ(и), -ськ(аму)
Творення суфіксально-префіксальних прислівників
Слово, від якого утворено прислівник Твірна основа Безсуфіксний іменник
батьківський по-бат ьківськи,
по-батьківському
іншии по- по-іншому
вовк по-вовчи
латинь по-латині
Примітка. Суфікс -і виступає лише в прислівнику по-латині.
За зразком прислівників можуть творитися відчислівникові слова, які в реченні є
вставними словами, але в них префікс по- поєднується із суфіксом -е(-є), який у
прикметнику є закінченням: перший — по-перше, третій — по-третє.
У прислівниках, що утворилися внаслідок переходу словоформ змінюваних слів,
може бути наявний і префікс (прийменник), і суфікс (закінчення словоформи, що
перейшла у прислівник): попідвіконню, попросту, поодинці. Але такі утворення не
можна відносити до суфіксально-префіксального словотвору.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.