Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Що таке словотвір? Чому до розділу «Словотвір» входить також учення про
будову слова?
2. Що називається морфемою? Скільки морфем може виділятися у слові?
Наведіть приклади.
3. Носієм якого значення слова є корінь? Чому корінь слова є основною мор­
фемою? Обґрунтуйте.
4. Що називається суфіксом і префіксом? Наведіть приклади.
5. Які частини слів набувають значень словотворчих морфем?
6. Що таке основа слова і закінчення? Чи може основа слова дорівнювати
кореню? Наведіть приклади.
7. Яке граматичне значення виражає закінчення? Визначне основу та закінчення
у словах читав, засіяний.
8. Що таке спрощення ускладнення і пере розклад основ? Наведіть приклади.
9. Зробіть морфемний аналіз слів зшитий, гаряче, празький, скрипаль, лійка.
10. Складіть узагальнювальну таблицю «Способи словотвору», виділивши в ній
графи: 1) суфіксальний спосіб творення самостійних частин мови; 2) пре­
фіксальний спосіб творення самостійних частин мови; 3) суфіксально-пре­
фіксальний спосіб словотворення; 4) безсуфіксальний спосіб; 5) осново-
складання як спосіб творення складних слів; 6) складання скорочених слів;
7) перехід слів з однієї частини в іншу; 8) творення службових частин мови;
9) приклади.
11. Обґрунтуйте словотворчі засоби.
12. Що таке тавтологія? Поясніть роль тавтології в тексті.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.