Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Уваги до відмінкових форм прикметників

Прикметники твердої і м’якої груп розрізняються кінцевим приголосним основи.
Відмінкові форми обох груп мають основні флексії утвердій групі: -ий, -е; -ого, -ому,
-им, -ому в чоловічому і середньому роді; -а, -ої, -ій, -ою, -їй – у жіночому роді; -і, -их,
-им, -ими, -их – у множині для всіх родів.
У формах прикметників м’якої групи виступають у непрямих відмінках (крім
знахідного й орудного) ті самі флексії, але після попереднього м’якого приголосного,
що на письмі позначається м’яким знаком (порівняйте: чорн-о-го і синього; чорн-оюі
синь-ою). Якщо основа прикметника закінчується на приголосний й Ц], то м’який знак
не ставиться, а графічно цей звук основи передається разом з голосним флексії
буквами я, ю, є, І, наприклад: безкра-їй, безкра-я, безкра-є, безкра-ї. Перед о при­
голосний й Ц] записується своєю буквою: безкрай-ого, безкрай-ому, безкрай-ою, у
безкрай-ому.
У знахідному відмінку однини прикметники чоловічого роду можуть мати залеж­
но від форми іменника закінчення називного або родового відмінків (вірного друга,
приємне враження).
В орудному відмінку однини чоловічого і середнього роду м’якої групи флексія-іи
указує на м’який приголосний основи (торішнім снігом, вранішнім сонцем).
У формах множини виступають флексії, спільні для всіх трьох родів.
У називному відмінку множини прикметники твердЬЇ і м’якої груп мають закін­
чення 4 (-Ї): гарний – гарні, могутній -могутні, довговіїй – довговії
В інших непрямих відмінках множини прикметники твердої групи мають флексії»
що починаються з голосного -и (гарн-их, гарн-им, гарн-і (-их), гарн-ими, на гарн-нх)>
а прикметники м’якої групи – флексії, що починаються з голосного -і (-0 (могутні
222 Морфологія як розділ граматики
могутн-ім, могутн-і(-іх), могутн-іми, на могутн-іх; довгові-їх, довгові-їм, довгові-ї
(-їх), довгові-їми, на довгові-їх).

Увага! В українській мові є група складних прикметників з другим компо­
нентом -лиций (круглолиций, білолиций і под.). Вони мають відмінкові закін­
чення твердої групи (називний, знахідний і орудний відмінки однини
чоловічого і середнього роду та всі форми у множині) і м’якої групи в інших
відмінках усіх трьох родів.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.