Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Порядкові ЧИСЛІВНИКИ

Порядкові числівники позначають порядок предметів при лічбі і відповідають на
питання котрий? котра? котре? котрі?
Порядкові числівники узгоджуються з іменниками у роді, числі і відмінку і висту­
пають у ролі означень (перший трактор, десятий клас, сота аудиторія, двадцять
друге завдання, перші промені).
Віднесення цих слів до числівників спирається на традиційну класифікацію. По- І
рядкові числівники семантично наближаються до кількісних як слова, за допомогою
яких передасться кількість, щоправда, в порядковому слідуванні предметів під час
переліку, обліку їх.
Порядкові числівники утворюються від кількісних і споріднені з ними.
За іраматичними ознаками порядкові числівники наближаються до прикметників.
Це дає підставу вченим розглядати їх у складі прикметників як розряд порядкових
прикметників. Однак такі самі граматичні ознаки мають окремі розряди займенників
(//«ї, до, і/е, ці, весь, вся, все, всі, котрий, котра, котре, котрі), які не називають ознак
предметів, а лише узагальнено вказують на ознаки.
Порядкові числівники позначають не сталі (статичні) ознаки предметів, що
властиво прикметникам, а вказують на кількісність однорідних предметів при обліку
їх за порядком слідування в підрахунках, наприклад: п ’ять столів – перший, другий,
третій, четвертий і п ‘ятий стіл.
Аналіз граматичних ознак числівників показує, що рід мають ті числівники, які
пов’язуються з іменниками у формі однини. Це власне кількісні числівники один,
одна, одно та всі порядкові. Залишки родової віднесеності мають числівники, основу
яких виражає число два, дві, обидва, обидві та півтора, півтори (з кореневою час­
тиною -штор-, синонімічною до два).
Синтаксичні зв’язки числівників з іменниками також будуються на основі проти­
ставлення одного предмета багатьом: маємо узгодження форм числівника з іменни­
ком, що означає один предмет і підпорядкування іменникової форми числівникові у
називанні більшої, як один предмет, кількості.
Навіть при числівниках два, три, чотири вибір форми множини іменника моти­
вується числівником.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.