Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Розряди займенників

За лексичним значенням і морфологічними ознаками займенники поділяють на
дев’ять розрядів.
Особовими називаються займенники, які вказують на осіб, інш их істот, предмети,
явища, поняття.
Всі особові займенники змінюються за відмінками й числами; займенник він
змінюється і за родами.
Зворотним називається займенник себе, який указує на того, хто виконує дію. Він
не має роду, числа і називного відмінка; за іншими відмінками він змінюється.
П рисвійними називаються займенники, які вказують на належність предмета
першій (мій, наш), другій (твій, ваш), третій (його, її, їхній) чи будь-якій (свій) особі.
Присвійні займенники (крім його, її) змінюються за родами, числами і відмінками, як
прикметники. Займенники його, її є незмінними.
1 Особові я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони
Зворотний себе
І Питальні хто? що? який? котрий? скільки? (тільки в питальних реченнях)
Відносні хто, що, який, котрий, скільки (для зв’язку частин складного речення)
! Заперечні ніхто, ніщо, ніякий, нічий, нікотрий, ніскільки
1 Присвійні мій. твій, свій, наш, ваш, їхній, її, його
238 Морфологія як розділ граматки
В к а зів н і той, цей, такий, стільки
О значальні весь, всякий, сам. самий, кожний (кожен), інший, жодний (жоден)
Н еозначені дехто, дещо, деякий, хтось, щось, якийсь, хто-небудь, що-небудь,
\ будь-хто, будь-що. будь-який, абихто, абищо, абиякий, хтозна-що,
__________ \казна-що, казна-хто_____________________________ V ‘**’•■
Вказівними називаються займенники, які вказують на предмет (цей, сей. той),
ознаку (такий), кількість (стільки). Займенники той (отой), цей (оцей), такий
(отакий) змінюються за родами, числами і відмінками, як прикметники. Займенник
стільки змінюється лише за відмінками.
Означальними називаються займенники, які вказують на узагальнену ознаку:
всякий (усякий), весь (увесь, ввесь), кожний (кожне), інший, сам. самий. Вони зміню­
ються за родами, числами і відмінками, як прикметники.
Питальними називаються займенники, які містять у собі запитання про особу
(хто?), предмет (що?), ознаку (який? чий? котрий?), кількість (скільки?). Займенники
хто, що, скільки змінюються за відмінками, який, чий, котрий – за родами, числами і
відмінками, як прикметники.
Відносними називаються займенники, які виконують роль сполучних слів для
приєднання підрядних речень до головних. Це ті самі питальні займенники, але без
питання.
Неозначеними називаються займенники, які вказують на неозначену (невідому)
особу, предмет, ознаку, кількість: який-небудь, хтозна-скільки і под. Вони утворю­
ються від питальних додаванням часток казна-, хтозна-, будь-, -небудь, аби-, де-, -сь.
Неозначені займенники мають ті самі морфологічні ознаки, що й питальні займен­
ники, від яких вони утворені.
Заперечними називаються займенники, які вказують на відсутність особи, пред­
мета, ознак, кількості: ніхто, ніщо, ніякий, нічий, ніскільки. Заперечні займенники
мають ті самі морфологічні ознаки, що й питальні займенники, від яких вони утворені
за допомогою частки ні.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.