Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Що називається дієприкметником? Наведіть приклади.
2. Які морфологічні ознаки дієприкметника роблять його подібним до прикмет­
ника? Відповідь проілюструйте прикладами.
3. Які морфологічні ознаки дієприкметника дають підстави розглядати його як
особливу форму дієслова? Відповідь проілюструйте прикладами.
4. Які синтаксичні функції виконує дієприкметник?
5. Що називається дієприкметниковим зворотом? Наведіть приклади.
6. Які дієприкметники називаються активними? Наведіть приклади. Як утво­
рюються активні дієприкметники недоконаного виду? Які суфікси беруть у
цьому участь? Наведіть приклади.
7. Як утворюються активні дієприкметники? Які суфікси беруть у цьому участь?
Наведіть приклади.
8. Які дієприкметники називаються пасивними? Наведіть приклади.
9. Як утворюються пасивні дієприкметники? Які суфікси беруть у цьому участь?
Наведіть приклади.
10. Який час характерний для пасивних дієприкметників? Наведіть приклади.
11. Як утворюються безособові форми на -но, -то? Наведіть приклади.
12. Які синтаксичні функції виконують безособові форми на -но, -то?

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.