Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Морфологічний склад прислівників

Особливістю морфологічного складу прислівників є співвіднесеність їх з усіма
частинами мови. Ця співвіднесеність вказує на їх походження як класу адвер­
біальних (придієслівних) слів.
284 Морфологія яс розділ граматики
Адвербіальна функція, яку первісно виконували іменні словоформи, сприяла фор­
муванню нової синтаксичної семантики в них у напрямку створення морфологізова-
ного засобу вираження цієї функції, яким став клас прислівників. Процес адвербіа­
лізації відбувався поступово, шляхом переосмислення іменних слів на основі зміни
синтаксичної ролі в реченні: замість означальної при іменнику – на обставинну у
зв’язках із дієсловом. Водночас цей процес супроводжувався змінами морфологічних
ознак адвербіалізованих словоформ та морфемного складу слів. Утворені шляхом
адвербіалізації прислівники в своїй будові відображають застиглі (змертвілі) від­
мінкові (відмінково-прийменникові) форми іменників, прикметників, числівників,
займенників, колишніх дієприкметників, закінчення яких перетворилися на суфікси, а
прийменники – на префікси: набік, знадвору, донедавна, здалека, вповні, надвоє, доки,
навприсядки, сидячи.
Проведіть спостереження:
Розгляньте таблицю і зробіть висновок, як розрізняються прислівники на -е й
однозвучні прикметники середнього роду.
Прислівники (як?) Прикметники (яке?)
глибше проникаючись глибше море
нижче присів нижче звання
легше дихати
менше турбуватися
легше порося
менше вікно
Прислівники, похідні від іменників, прикметників, числівників, займенників, які
виражають спосіб дії, не утворюють форм вищого і найвищого ступенів порівняння:
влітку, навзнак, по-українському, уперше, натроє, по-нашому, по-своєму.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.