Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Загальні відомості про прийменник

Прийменники – це службові слова, за допомогою яких виражаються відношення
між предметами та відношення дії або ознаки до предмета. У сполученні з формою
непрямого відмінка іменника (або субстантивованого слова) прийменник виражає
залежність іменника від інших слів у реченні, диференціюючи значення відмінкової
форми. Так, наприклад, у реченні А по долині, по роздоллі и степу перекотиполе
рудим ягняточком біжить до річечки води напитись (Т. Шевченко) прийменники по,
и, до виражають відношення дії (біжить) до предметів (долина, роздолля, степ,
річечка), вказують на синтаксичні зв’язки між дієсловом (керуючим словом) та імен­
никовими формами (керованими словами).
Прийменники допомагають виявити значення відповідної форми іменника і син­
таксичну роль її у реченні. У наведеному реченні за допомогою прийменників вира­
жаються різні значення просторових відношень: місця дії, поширення її (біжить по
долині, по роздоллі), напрямку руху (біжить із степу, біжить до річечки).
За допомогою прийменників виражаються багатоманітні відношення до предмета
– просторові, часові, цільові, умови, допустові і причинові, способу дії (наприклад:
поїхати до міста, сидіти до вечора, боротись для щастя, виконати при бажанні,
продовжити роботу всупереч наказу, скривитися від болю, розсипатися з тріском)
та різні об’єктні відношення (узяти за руку, надіти на голову, турбуватися про друга,
додати до суми).
Якщо керуючим словом виступає іменник, то за допомогою прийменника вира­
жаються переважно атрибутивні відношення (наприклад: дівчина з косою, стежка
через гору, вікна на балкон, кімната для малят, порошок від кашлю), рідше – об’єктні
відношення (інтерес до науки, потяг до знань, дума про тебе).
Якщо в ролі керуючого слова виступає займенник або прикметник, числівник,
дієприкметник, то керована за допомогою прийменника форма, як правило, об’єд­
нується з керуючим словом і виступає одним членом речення, наприклад: дехто з нас,
хтось із них, троє з них (складені підмети); рожевий від сонця, синій від холоду,
виконаний на вечорі, зроблений у цеху (поширені означення).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.