Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Яка частина мови називається сполучником?
2. Чому сполучник називають службовою частиною мови?
3. На які розряди поділяються сполучники за значенням і синтаксичною роллю в
реченні?
4. Які сполучники називаються сполучниками сурядності? Наведіть приклади.
5. На які групи за значенням поділяються сполучники сурядності? Наведіть
приклади.
297 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
6. Який сполучник сурядності може бути в одному випадку єднальним, а в іншо­
му – протиставним? Складіть або доберіть із художніх творів речення, які
ілюстрували б вашу відповідь.
7. Який сполучник сурядності може виступати в ролі: а) протиставного, б) зістав-
ного?
8. Які сполучники називаються сполучниками підрядності? Наведіть приклади.
9. На які групи за значенням поділяються сполучники підрядності? Наведіть
приклади.
10. На які групи поділяються сполучники за походженням?
11. Які сполучники належать до первинних (непохідних)? Наведіть приклади.
12. Які сполучники належать до вторинних (похідних)? Наведіть приклади.
13. На які групи поділяються сполучники за будовою?
14. Які особливості творення і правопису складних сполучників? Наведіть
приклади.
15. Які особливості творення і правопису складених сполучників? Наведіть
приклади.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.