Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Яка частина мови називається вигуком?
2. Чому вигук називають особливою частиною мови?
3. Які лексико-граматичні особливості вирізняють вигуки з-поміж інших частин
мови?
4. На які групи за значенням поділяються вигуки?
5. Які вигуки належать до емоційних? Наведіть приклади.
6. Які вигуки належать до спонукальних? Наведіть приклади.
7. Які вигуки належать до групи слів мовного етикету (слова ввічливості)?
Наведіть приклади.
8. Які вигуки належать до звуконаслідувальних? Наведіть приклади.
9. На які групи за походженням поділяються вигуки?
10. У чому полягають особливості функціонування вигуків у реченні? Відповідь
проілюструйте прикладами.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.