Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання і завдання для самоконтролю

1. В українському мовознавстві набуває поширення вчення про синтаксичні
одиниці. Назвіть їх.
2. Які підходи покладено в основу вивчення синтаксичних одиниць? Обґрунтуйте
багатоаспекгність підходів до вивчення синтаксичних одиниць.
3. Поясніть, чому функціональний підхід посідає чільне місце у сучасному мово­
знавстві.
4. Назвіть авторів концепцій функціонального підходу щодо вивчення синтак­
сичних одиниць і розкрийте основні ідеї розроблених концепцій.
5. Чому речення є центральною синтаксичною одиницею, а словосполучення і
мінімальна синтаксична одиниця підпорядковані йому? Дайте визначення
кожній синтаксичній одиниці.
6. Поясніть відмінності між синтаксичними одиницями і в яких зв’язках вони
перебувають.
7. Доведіть, що синтаксичні одиниці виявляють себе не лише на рівні мовлення,
а й мови.
8. Які синтаксичні одиниці є конструкціями?
9. Розкрийте поняття елементарності/неелементарності словосполучення,
простого і складного речення.
10. Який критерій покладено в основу визначення елементарності/неелемен-
тарності синтаксичних одиниць?
11. Хто з українських лінгвістів здійснив аналіз неелементарних словосполучень?

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.