Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Поясніть зміст поняття синтаксичний зв ‘язок.
2. Яким є зв’язок між одиницями вищого і нижчого рівнів, поясніть.
3. Назвіть основні варіанти поєднання мінімальних синтаксичних одиниць-конс-
трукцій у словосполученні. Наведіть приклади.
4. У яких зв’язках перебувають компоненти синтаксичних одиниць-конструкцій
у реченні?
5. Проведіть захист розробленого унаочненого конспекту до теми «Засоби ви­
раження синтаксичних зв’язків».
6. Що слугує диференційною ознакою розмежування основних типів синтаксич­
ного зв’язку: предикативного, підрядного, сурядного?
7. Розкрийте зміст поняття предикативний зв ‘язок.
8. У чому специфіка предикативного зв’язку?
9. Обґрунтуйте основні ознаки предикативного зв ’язку.
10. Поясніть зміст понять підрядний зв’язок, сурядний зв’язок. З ’ясуйте їх спе­
цифіку.
11. У чому сутність семантико-синтаксичних відношень? Як вони пов’язані з син­
таксичними зв’язками? Наведіть приклади.
12. Поясніть зміст понять суб’єктні, об’єктні, адресатні, інструментальні, лока-
тивні відношення. Наведіть приклади.
13. Схарактеризуйте недиференційований та подвійний синтаксичний зв’язки.
14. Які семантико-синтаксичні відношення є первинними, а які вторинними?
Наведіть приклади.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.