Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Різновиди словосполучень

У мовознавстві існують різні погляди щодо сурядних словосполучень та сполук
підмета й присудка. Загалом заведено не називати їх словосполученнями. Якої ви
дотримуєтеся думки? Спробуйте зробити висновки на основі поданої таблиці.
Слово Словосполучення Речення
ранок – Рамок.
теплий теплий день День теплий.
бути бути сьогодні Буду сьогодні.
писати буду писати сьогодні Буду писати сьогодні.
без – . – Вам каву з цукром? – Без.
щоб – , –
так – Так.
Кожне слово має значення. Словосполучення – це Речення – це конструкція,
Слово – це лексична одини­ смислове й граматичне яка складається із слів,
ця, яка вільно відтворю­ поєднання двох або більше словосполучень або одного
ється у мовленні для побу­ повнозначних слів, яке слова і виражає інтонаційну
дови висловлення виконує функцію розчлено­ та змістову закінченість
ваного найменування
чогось
думки |
3 17 _____ ________ СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛГГЕРАТУРНА МОВА____________
Плппяктг таблицю підрядних і сурядних зв’язків між словами, зробіть висновки
Підрядні словосполучення Сурядні словосполучення
Чи можна так сказати?
старший брат брат чуймо і брат і сестра
9 інституту \ вийшов інститутом хлібом і сіллю
\Шуду сіяти квіти
та кричах пісень
подовження приго-
лосних
і па руку ковіньки
і буду квіти
пісня на крилах
подовження від
І приголосних
на руку олівець
птахи і звірі
веселі і щасливі
брат і старший
хліба і сіллю
птахи і сорока
веселим і щасливі
писав, та перестав писати, та
І перестав
І не сьогодні, а
І взнавизтра то вгору, то
не сьогодні, не лише
завтра а вгору, але
вниз
І Слова в підрядному словосполученні
‘ об’єднані між собою як граматично
нерівноправні: одне – головне, інше –
залежне
Сурядне словосполучення – це смислове
й граматичне поєднання двох або більше
повнозначних слів як граматично рівно­
правних
Поміркуйте, чи можна поєднання підмета й присудка вважати словосполученням?
Перша ситуація
я малюю Я малюю. Запитання: Що ти малюєш? Відповідь:
Я малюю картину. Діалог передає конкретну розмову
Друга ситуація
я малюю, абітурієнт
склав
Я малюю. Абітурієнт склав. Запитання: Що ти малюєш?
Як склав абітурієнт? Відповідь: Я малюю. Абітурієнт
склав. Відповідь не є реченням, бо не передає думки
Поєднання підмета і присудка сучасні мовознавці не вважають словосполу*
ченням, бо вони не перебувають між собою у підрядному зв’язку. Наприклад: Сад
цвіте Яблуня в цвіту – предикативне сполучення слів, що утворює речення.
1а наявності предикативного зв’язку будь-яке сполучення слів є реченням, а не
словосполученням. Словосполучення утворюються за певними схемами, властивими
конкретній мові, а також вичленовується з речення. На відміну від словосполучення,
речення інтонаційно оформлене, передає закінчену думку. Цих ознак не має сло­
восполучення.
Словосполучення бувають двох основних різновидів:
І) підрядні словосполучення, які складаються щонайменше з двох повнозначних
еля синтаксично незалежного Й синтаксично залежного. Обидва елементи таких
словосполучень поєднані семантично й граматично підрядним зв’язком – узгоджен-
ЇІ8 ням, керуванням або приляганням, наприклад: ясний «— день (узгодження)» прохання
—> учителя (керування), зовсім 4— молодий (прилягання);
2) сурядні словосполучення, що утворюються з двох і більше однорідних членів
речення, які синтаксично однофункціональні, бо виступають тими самими членами
речення – або підметами, або присудками, або означенням і т. д.. відповідають на
однакове запитання й поєднані сурядним зв’язком, наприклад: А крила гояться, і я
знов лечу до сонця, до щастя (В. Стефаник).
Підрядні словосполучення в реченні належать або тільки до групи підмета, або
тільки до групи присудка: Мені осіння ніч короткою здається (Леся Українка). Бліде
небо мигтить зірками до блакиті, що оповила степову далечінь (М. Коцюбинський)
Щодо сурядних поєднань слів, вони також мають відповідати усім вимогам, які
ставляться до словосполучень, вичленованих з речення, ускладненого однорідними
членами; слова в сурядному словосполученні характеризують пояснюване слово в
одному плані сурядним зв’язком.
тниС ■ І I IУвага! Якщо в мовознавстві існують різні погляди, ви маєте право підтриматиодин із них або, навпаки, висловити свої зауваження до кожного з них.аксичні (вільні) словосполучення

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.