Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Типи словосполучень за способом вираження головного слова

Роль головного слова в підрядних словосполученнях може виконувати повно-1
значне слово, що належить до будь-якої частини мови: іменника, прикметника, чис-1
лівника, займенника, дієслова, прислівника. Отже, за способом вираження головного І
слова можна виділити шість типів словосполучень. Проте повнозначне слово може І
бути і залежним у словосполученні, тому в кожному із типів словосполучень можна І
виділити шість його підтипів (наприклад, іменникові поділяються на іменнико- І
во-іменникові, іменниково-прикметникові, іменниково-числівникові, іменниково-за- І
йменникові, іменниково-дієслівні та іменниково-прислівникові).
У сучасній українській мові частота вживання різних словосполучень не однакова. І
Так, наприклад, дуже часто вживаються іменниково-прикметникові словосполучен- І
ня, а прикметниково-дієслівні, прикметниково-числівникові – поодиноко.
320 Синтаксис як розділ граматики
Типи підрядних словосполучень
за морфологічним вираженням головного слова
Іменникові успіх абітурієнта; журнал відвідування
Прикметникові теплий по-весняному; гарний на вроду
Займенникові хтось із присутніх; я з тобою
Числівникові рівно п ‘ять; другий від центру
Дієслівні скласти іспит опрацьовано успішно; написавши заяву
Прислівникові високо вгору; занадто швидко

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.