Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Узгодження

Залежно від того, в усіх формах узгоджується залежне слово з головним чи не
в усіх, узгодження буває повним і неповним. Наприклад, у словосполученні мій день
між словами узгодження повне, бо залежне слово мій повністю повторює свою
граматичну форму з головним словом день (чоловічий рід, називний відмінок
однини).
При неповному узгодженні залежне слово повторює не всі граматичні форми
головного слова: річка Чорний Ташлик – різний рід; місто Суми — різне число.
Якщо залежне слово вживається без прийменника, то таке керування називається
безпосереднім (сторінка підручника), а якщо з прийменником – посереднім (під­
ручник для І 1-го класу).
За силою підрядного зв’язку розрізняють керування сильне і слабке. Сильним ке­
рування буває тоді, коли головне слово виражено перехідним дієсловом, а залежне
стоїть у знахідному відмінку. Порівняйте: виконати вправу (сильне керування), випи­
сати з речення (слабке керування).
Слабке керування наявне у словосполученнях, де головним словом виступає
будь-яке дієслово або інша частина мови, а залежне може стояти у формі будь-якого
непрямого відмінка з прийменником чи без нього: їхати до міста, склянка соку,
дарувати дітям.
У реченні може бути кілька залежних від дієслова форм: подарував книгу другові,
робота над темою за планом.
При приляганні залежне незмінюване слово пов’язується з головним тільки за
змістом: писати охайно, приїхати ввечері, читає виразно. Залежним словом буває
прислівник, форми дієслова, інфінітив, дієприслівник.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.