Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. Типи простих речень

1. За складом граматичної основи
Двоскладні Односкладні
Людина стає людиною тільки серед
людей (Й. Бехер).
Має два головні члени – підмет і при­
судок, які групують навколо себе дру­
горядні члени речення
Не можна судити про людину з першого
погляду (Ж. Лабрюйєр).
Граматична основа складається з одного
головного члена, який виконує предикативну
функцію
2. За метою висловлювання та за емоційним забарвленням
Розповідні Питальні
Попереду забовванів ліс
(М. Стельмах).
Містить у собі якесь повідомлення,
розповідь про щось. Інтонація
характеризується пониженням тону
наприкінці речення
Хато, хижо, біло-сиза ятко, Хто тебе
любовно прибере? (П. Сиченко).
Містить у собі якесь питання, на яке перед­
бачається обов’язкова відповідь або питання,
що не вимагає відповіді. Тон підвищується
на слові, у якому міститься зміст питання
341 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
Спонукальні Окличні
!Лев: Метка! Та що ж, приходь… (Лес
і Українка). Ой скинемось та й по
І таляру. Та купім коня отаману (Нар.
творчість).
Містить у собі наказ, вимогу, заклик,
побажання, пораду, прохання тощо.
Оформляється розповідною або
окличною інтонацією
я а) розповідно-окличні;
б) питально-окличні;
в) спонукально-окличні.
Окличної модальності може набувати будь-
який тип речення за метою висловлювання
якщо тільки його вимовити емоційно, з оче­
видною експресією, виражаючи таким спосо
бом якесь почуття — радість, захоплення, по­
див, гнів, страх, відчай, обурення, захоплен­
ня та ін. Оклична інтонація характеризується
високим тоном, більшою силовою напругою
голосу
3. За наявністю чи відсутністю другорядних членів
Поширені Непоширені
Гарячий день розлив пекуче золото
(Є. Мапанюк).
1 Крім головних, у реченні є ще й
і другорядні члени
Минув рік. Йшло літо (У. Самчук).
Якщо речення складається лише з головних
членів, то воно називається непоширеним
4. За наявністю необхідних членів речення
Повні Неповні
І Мале орля, а вище старого літає
(Нар. творчість).
Речення, в якому немає опущених
членів, незалежно від того двоскладне
воно, чи односкладне
і
І
л
Ну, як би так мені туди? Хоч би ж тобі
де-небудь щілка (Л. Глібов).
Неповним простим реченням є таке речення,
в якому опущено один або кілька членів, які
иегко встановити:
і) з попередніх речень;
5) з наступного речення;
ї) із ситуації, в якій відбувається розмова;
‘) із змісту неповного речення, зокрема
іаявних у ньому членів,
іеповними речення бувають як з двома го-
овними членами, так і з одним головним
[ЛЄНОМ
342 Синтаксис я к розділ граматики
Порядок слів у реченні
Прямий Зворотний або інверсійний
_ підмет стоїть перед присудком;
_ узгоджене означення займає позицію
перед означуваним словом;
– неузгоджене означення стоїть після
означуваного слова;
– додаток займає позицію після того
слова, яке ним керує;
_ обставини можуть займати різні позиції
залежно від різновиду
————————————— Ш—— -—
– присудок стоїть перед підметом;
– узгоджене означення після
означуваного слова;
– додаток – перед словом, яке ним керує
яя
Нечленовані конструкції (слова-речення)
Специфічний тип речень, які не можна кваліфікувати ні як двоскладні, ні як одно*
складні; вони не мають окремих членів речення і не виконують номінативну функцію,
оскільки нічого не називають; використовуються в діалогічному мовленні
Стверджувальні
слова-речення; заперечні,
питальні, спонукальні,
емоційно-оцінні та ін.
1. Ви цілком свідомі себе? – Так (О. Довженко).
2. Повечеряємо разом? – Ні (М. Стельмах).
3. Яка радість у нас, Дмитре… – Невже? (М. Стельмах).
4. Глянь, де вода! – Ого-го! Далеченько (О. Гончар).
5. А! Моє шанування! (А. Головко).
Незакінчені або обірвані
(перервані) речення
Ти того… Кинь натякать… Бо я… (І. Рябокляч).
Речення-звертання Заходить (пан) у чорну пекарню, пхає рукою двері і
кричить: – Марино! – Нікого. – Олено!
(М. Коцюбинський).
Просте ускладнене речення
Речення з однорідними
членами
Любить він такі ночі без вечірні, і цю тишу, і якусь
таємничість, гармонію у всій природі (О. Гончар).
Речення з відокремленими
членами
Внизу, як величезне біле покривало, простяглася північна
пустиня – тундра (М. Трублаїні).
Речення із звертанням,
вставними і вставленими
словами
Грими, моя пісне, могутня, палка, на всім українськім
роздоллі (Г. Чупринка). Чужа душа – то, кажуть,
темний ліс. А я скажу: не кожна, ой не кожна!
(Л. Костенко).
343 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
За будовою

Прості Складні
і У слові розкривається душа
|(П. Мовчан).
У простому реченні наявна
і одна граматична основа,
І один предикативний центр,
навколо якого граматично і
за змістом групуються
другорядні члени
Не завжди говори, що знаєш, а завжди знай, що
говориш (Нар. творчість).
У складному реченні наявні дві і більше граматичні
основ. Воно складається з двох або кількох предикатив­
них частин (простих речень), об’єднаних за смислом та
інтонацією. За функцією такі частини не виступають
окремими самостійними реченнями, а в єдності утворю
ють змістову формальну цілісність – складне речення

 

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.