Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Головні члени речення. Підмет. Способи вираження підмета

Головні члени речення. Підмет і присудок є структурно необхідними членами
двоскладного речення, через них виражається предикативність – найважливіша
граматична ознака комунікативної синтаксичної конструкції. Причому дієслівний
присудок здатен повною мірою реалізовувати і значення модальності, часу та особи
(персональносгі) через відповідні морфологічні форми способу, часу, особи. Те, що у
парі головних членів підметові відводять провідну роль, більшою мірою продик­
товано традицією, а не граматичною реальністю.
Підмет – головний член двоскладного речення, до якого відноситься присудок.
Він граматично не залежить від.інших членів речення.
Основним засобом вираження підмета є іменник чи іменниковий займенник (осо­
бовий, питальний, неозначений та інші, які відповідають на питання хто? що?)
у називному відмінку. Але підмет може виражатися й іншими самостійними чи навіть
службовими словами, лексичними та синтаксичними словосполученнями й цілими
реченнями, якщо вони вживаються в значенні іменника у називному відмінку.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.