Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Обставина

Обставинами називаються другорядні члени речення, які характеризують дію,
стан, процес або ознаку. Обставина має такі характерні вияви: а) є другорядним
членом речення; б) виражає обставинні відношення; в) виражається прислівниками,
дієприслівниками, прийменниково-іменниковими формами, інфінітивом; г) у реченні
може займати різну позицію; ґ) пов’язується з головним словом підрядним зв’язком
прилягання або керування; д) залежить найчастіше від дієслова і предикативного
прислівника (слів категорії стану). Обставини відповідають на питання, зумовлювані
їх значенням. За значенням обставини поділяються на вісім груп:
1. Обставини способу дії характеризують спосіб чи якість дії або стану, ступінь
виявлення ознаки, відповідають на питання як? яким способом?, наприклад:
Розчинено навстежень усі двері (Д. Гуменна).
368 Синтаксис як розділ граматики
2. Обставини міри і ступеня характеризують дію, стан чи ознаку за ступенем чи
мірою їх вияву і відповідають на питання якою мірою? скільки разів^
наскільки?, наприклад: І я люблю восени по коліна ходити в листі (М. Стельмах).
3. Обставини місця означають місце дії, її напрям або вихідний пункт, відпо­
відають на питання де? куди? звідки?, наприклад: Справа і зліва, і спереду
стояли озера й озерця (А. Шиян).
4. Обставини часу характеризують дію, процес або стан за їх відношенням до
певного часу, відповідають на питання коли? відколи? (з якого часу?)
доки?, наприклад: Ввечері того дня й наступного їх приймали найповажніші люди в
місті (В. Петров).
5. Обставини причини вказують на причину чи підставу дії, відповідають на
питання чому? від чого? через що? з якої причини?, наприклад:Брови
й плечі його полізли високо вгору від здивування (О. Довженко).
6. Обставини мети вказують на мету дії, відповідають на питання для чого?
нащо? з якою метою?, наприклад: Навмисне ми ніколи не шукали собі ве­
селощів (С. Васильченко).
7. Обставини умови вказують на умову, за якої може відбуватися чи відбувається
дія, відповідають на питання в якому випадку? за якої у м о в и ?, наприклад:
При щирості між людьми, при глибокій і міцній симпатії ніякий риск не страшний
(Леся Українка).
8. Обставини допусту вказують на ознаку чи дію, що відбувається наперекір
чомусь, відповідають на питання незважаючи на що?, наприклад: Всупереч
зовнішній легковажності, Люба напрочуд чесно уміла зберігати таємниці
(О. Гончар).
Обставини виражаються прислівниками, дієприслівниками та іменниками в не­
прямих відмінках.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.