Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Що означає підмет і які способи його морфологічного вираження?
2. Обґрунтуйте критерії визначення присудка в реченні.
3. Чим подібні і чим різняться складений дієслівний і складений іменний при­
судки?
4. Які труднощі бувають у визначення складеного іменного присудка?
5. Що спільного і чим різняться складені і складні присудки?
6. Які форми морфологічного вираження присудка в односкладних безособових
реченнях – у власне безособовому та інфінітивному?
7. У яких синтаксичних відношеннях перебувають підмет і присудок як головні
члени речення?
8. Яку роль виконують другорядні члени речення?
9. Які другорядні члени належать до групи підмета? Які – до групи присудка?
10. Обґрунтуйте явище синкретизму у визначенні другорядних членів речення.
11. Чому явище синкретизму найчастіше спостерігається: а) між додатками і
неузгодженими означеннями; б) між обставинами і додатками?
12. Якими частинами мови виражаються означення?
13. Обґрунтуйте можливі способи морфологічного вираження неузгоджених
означень.
14. Як відрізнити однорідні означення від неоднорідних, однорідні обставини від
неоднорідних? Обґрунтуйте.
15. Обґрунтуйте, чому прикладки відносять до означень.
16. Чим різняться прикладки і означення, виражені прикметником та дієпри­
кметником?
17. У чому подібність і різниця обставин способу дії та обставин міри і ступеня?
18. За якими ознаками можна було б об’єднати в окрему групу обставини мети,
умови та допустовості?
19. Визначте, в яких словосполученнях керований іменник є неузгодженим
означенням, а в яких – додатком. Обґрунтуйте.
Берег любові, човен на березі, політ орла, у дорогому намисті, літня днина,
рядок вірша, кущ шипшини, краса природи, в ім’я перемоги, потиск руки, торт
з вишнями й родзинками.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.