Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Поняття про просте ускладнене речення. Особливості простого ускладненого речення

Просте ускладнене речення – синтаксична конструкція, у якій наявні однорідні
або відокремлені члени речення, а також вставні і вставлені компоненти, звертання.
Конструкції, які традиційно розглядають як прості ускладнені речення, об’єд­
нують різнорідні у формально-синтаксичному плані явища: однорідні члени речення,
відокремлені другорядні члени речення, вставні і вставлені конструкції, звертання.
Ці структури є перехідними між простими і складними реченнями.
Із семантико-ринтаксичного погляду простими ускладненими є речення з наяв­
ними синтаксемами невапентного характеру, що не зумовлюються семантико-син-
410 таксичною валентністю предиката. Тому в цьому аспекті ускладнення охоплює шир­
те коло конструкцій.
Із синтаксичного погляду ускладненими є речення, в структурі яких наявні два
основні типи синтаксичних зв’язків: додаткова предикативність і внутрішньорядні
відношення.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.