Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Доведено, що члени речення поєднуються в так звані ряди за допомогою
сурядного зв’язку. Як мовознавці розглядають речення з рядами?
2. Як називав Ф. Буслаєв конструкції з рядами? Відповідно як мовознавець нази­
вав спільний підмет, присудок, другорядні члени речення?
3. Що давало підстави мовознавцям ХІХ-ХХ ст. для обґрунтування спорідненості
конструкцій з рядами зі складними реченнями? Наведіть приклади.
4. Чому термін стягнене речення свого часу набув популярності?
5. Як ставилися до терміна стягнене речення історики мови (О. Потебня,
Д. Овсянико-Куликовський, О. Шахматов).
6. Як трактував поняття стягнене речення мовознавець О. Пєшковський?
7. На кого з українських мовознавців мало вплив учення О. Пєшковського?
8. Як трактував однорідність мовознавець О. Мельничук?
9. Яке поняття вводить щодо однорідності О. Мельничук?
10. Як трактує конструкції з рядами сучасний мовознавець А. Загнітко?
11. Поясніть погляди А. Загнітка на конструкції з кількома присудками.
12. Як трактують українські мовознавці Б. Кулик, М. Плющ, К. Шульжук, І. Вихо­
ванець, Г. Козачук речення з однорідними членами?
13. З ’ясуйте погляди українських мовознавців на речення з однорідними чле­
нами. Наведіть приклади.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.