Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Назвіть мовознавців, які першими досліджували відокремлені другорядні
члени речення.
2. Як поставився О. Потебня до такого трактування мовознавцями: «відокрем­
лені звороти – це скорочені підрядні речення»? Чому О. Потебня не сприйняв
термін скорочене підрядне речення? Чим це пояснюється?
3. Хто вперше запропонував термін відокремлені другорядні члени речення?
4. Поясніть трактування О. Пєшковським поняття відокремлені другорядні члени
речення.
5. Назвіть наявні підходи в сучасному мовознавстві до проблеми речень з відо­
кремленими другорядними членами.
6. Хто з лінгвістів вважає, що дієприслівники і дієприкметникові звороти можуть
набувати різних обставинних відтінків у значенні, «не перетворюючись на
обставини, а зберігати певну автономність щодо присудка».
7. З’ясуйте погляди А. Загнітка щодо речень з відокремленими другорядними
членами.
8. Як трактує І. Вихованець прості ускладнені речення?
9. Як традиційно в мовознавстві розглядаються відокремлення?

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.