Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Вставлені компоненти

Вставлені компоненти (слова, словосполучення, речення) – мовні одиниці, що
передають додаткові, побіжні повідомлення, перериваючи основне висловлення за
допомогою інтонації вставленості.
Вставлені речення можуть бути двоскладними та односкладними, наприклад:
Одного р а зу – у Пилипівку то було – надворі завірюха куйовдила, буря сумно вила у
димар, холод у хату перся (Панас Мирний); Натомість прийшла вість про вибір
короля, а заразом і лист від новообраного Яна Казимира до Хмельницького, де він,
дякуючи за «афект» до нього (Хмельницький ратував дуже за його вибір) обіцяв
задовольнити ж адання козаків та хотів, аби Хмельницький відвів своє військо «на
Україну» чекати королівських комісарів (М. Грушевський).
Часто вставленими с складні елементарні та складні багатокомпонентні речення,
наприклад: Оврам і Валя були в такому віці (йому перебігло за сорок, їй давно пере-
; стрибнуло за тридцять), коли, здається, вже все унормувалося, ввійшло у свою калію:
з яр марку, правда, ще ранувато, а машина повна, пальне в запасі – їдь і смійся
(Б. Харчук); Н а цім гармані (власне, це був звичайний тік. бо молотити ми мали
найпримітивнішим способом – ціпами) ми .мали обмолотити наших «клієнтів• із
цього кутка села: Стецюр Вівдю і Мотрю, їхню сусідку та ще одну молодицю, що
мешкала трохи віддаля (Ю. Смолич).
Вставлені одиниці деколи мають форму частин складнопідрядних речень, напри*
клад: Цей герой (коли його можна так назвати) виявився незакоріненич у тканині
твору (П. Загребельний); Коли швейцар сердитий завчасно застеріг, що навіть
молодим не варто (хоч т ой як дотепно) вікна бити (М. Рильський).
Поширеними е вставлені слова та словосполучення, наприклад: Скільки око
хапало вперед, по один бік дороги були все оці самі городини, або пооране, чорне поле,
або (понад балкою) садки (В. Винниченко); / кожен раз дивишсь на дідка, який (з бро-
вами-острівками) сидів і все гортав журнал якийсь (П. Тичина).
Вставлені одиниці, передусім речення, можуть бути:
1) утоннювальними: В хащах жасминових кущів – то ж, безперечно, незаймані
тропічні ліси – Юра нарешті спинився (Ю. Смолич);
2) пояснювальними: Споконвіку їх куток Кднонівни (що за річкою) пишався
найкращими кіньми (Іван Ле);
_____ _ _____________Свитаксис як розділ граматикн_____________ ________
433 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
3) доповнювальними: Білясте море (воно наче вкрите на ніч рядном) потягається
слабо і в сонній млості ніжно викидає перші хвилі на берег (М. Коцюбинський).
Доповнювальні вставлені речення можуть мати приєднувальний характер. Най­
частіше вони приєднуються до основного речення сурядними сполучниками і, та, а
та підрядними сполучниками що, як, наприклад: Цвітуть каштани все життя
одним і тим же цвітом, а ми – і в цьому зміст життя – пишніше кожним літом
(О. Підсуха).
Безсполучникові приєднувані доповнювальні вставлені речення можуть вино­
ситись за межі основного речення, наприклад: – Мамо! Ой, мамо, ми знайшли голуба!
– задихаючись од бігу й радості, закричала Любка на всі груди. (Тепер уж е можна
було кричати, пацати ногами, казитись од щастя) (В. Винниченко).
Отже, вставними компонентами, що виражають суб’єктивну модальність, є слова,
словосполучення і переважно прості речення; вставлені конструкції як виразники
об’єктивної модальності, репрезентовані різними типами складних і простих речень,
словосполученнями, а також окремими словами (За К. Шульжуком).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.