Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Складносурядні речення

Складносурядннм називається таке складне сполучникове речення, частини
якого пов’язані між собою сполучниками сурядності та інтонацією як синтаксично
рівноправні і граматично незалежні одна від одно?, але зі смислового боку становлять
одне ціле. Наприклад: Давно відшуміли дні далекої юності, та ніколи чені не taSvmu
перш ої зуст річі з Києвом (І. Цюпа)
Рі внозначність предикативних частин г однією з найхарактерніших ознак склад*
носурядних речень. Щоправда, лише перша гтреднкатнаиа частина будується
більш-менш вільно, а друга й наступні у своєму лексичному складі і побудові зумов*
лені включенням їх в єдине ціле з першою.
Зміст приєднуваної частини складносурядного речення доповнює ту думку, яка
висловлена в першій частині, або становить висновок чи оцінку сказаного

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.