Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Які речення називаються складносурядними? Наведіть приклади.
2. Назвіть засоби вираження смислових і синтаксичних відношень між части­
нами складносурядних речень.
3. Які сполучники вживають у складносурядних реченнях із: 1) єднальними від­
ношеннями між компонентами; 2) зіставними і протиставними відношеннями
між компонентами; 3) розділовими семантико-синтаксичними відно­
шеннями.
4. Доберіть приклади складносурядних речень із градальними та приєдну­
вальними сполучниками.
450 5. Чим подібні і чим різняться: 1) єднальні і приєднувальні відношення між ком­
понентами складносурядного речення; 2) зіставні і протиставними відно­
шеннями між компонентами складносурядного речення.
6. Проаналізуйте синтаксичну структуру і стилістичну функцію у поданих ре­
ченнях: 1.1 студить холодний вітер, і не можна затулити щілину (Ю. Мушквтик).
2. Ворота відкрилися – і троян чани безборонно в’їхали на заводський двір
(Григорій Тютюнник). 3. Люблю весну, та хто її не любить на цій чудесній
радісній землі (в. Сосюра). 4. Очі в Остапа були заплющені, а на білому виду
виразно зачорніли молоді вуса й густі брови (М. Коцюбинський). 5. Серце
калатанням відлічувало час, але з людей ніхто навіть не поворухнувся
(М. Стельмах). 6. Не тільки жайворонки нас, мене й товаришів, вітали, але й
гречки в той самий час рожевим гомоном співали {М. Рильський). 7. Половів
жито ніжно-русе, ще й туркочуть жайвори над ним (М. Сингаївський).
7. Обґрунтуйте вживання розділових знаків у складносурядних реченнях.
Наведіть приклади.
8. Хто із Мовознавців досліджував природу складносурядних речень?
9. Які ознаки беруть до уваги мовознавці при визначенні статусу складно­
сурядного речення?
10. Як співвідносяться формально-синтаксичні і семантично-елементарні склад­
носурядні речення?
11. Зазначте типи та основні ознаки складносурядних речень. Наведіть приклади.
12. Наведіть приклади складносурядних багатокомпонентних конструкцій.
13. Зазначте особливості поділу складносурядних багатокомпонентних речень
на рівні членування.
14. Як розрізняти складносурядні багатокомпонентні речення і сполучення
речень?
15. Які поєднання сполучників є регулярними на зовнішньому і внутрішньому
рівнях членування? Які семантико-синтаксичні відношення вони виражають?

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.