Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Синтаксичний розбір складного речення

Зразок розбору
Ми віддаєм сердець своїх горіння Вітчизні в дар, бо м и – її сини (В. Сосюра).
Речення розповідне; головним виступає речення Ми віддаєм сердець своїх горіння
Вітчизні в дар, підрядним — (бо) ми – її сини.

Підрядне речення відноситься до всього головного речення, відповідає на питання
чому?, тому воно є підрядним причини, з ’єднується з головним сполучником бо.
Речення складне, сполучникове, складнопідрядне, З підрядним причини, роз.
повідне, неокличне.
Головне речення – просте, з двома головними членами (підмет ми, присудок –
віддаєм), повне, поширене (від присудка залежать додатки горіння, Вітчизні, обста­
вина мети в дар, від додатка горіння – додаток сердець, що, в свою чергу, має озна­
чення своїх), неускладнене.
Підрядне речення (бо) ми – ї ї сини – просте, з двома головними членами (підмет
ми, присудок – (є) сини), поширене (іменна частина присудка має означення Щ
неускладнене.
У реченні на межі головного і підрядного речення ставиться кома, в кінці речення
– крапка; в підрядному реченні на місці пропущеної зв ’язки — тире.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.