Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Складнопідрядні речення з кількома підрядними

Складнопідрядні речення з кількома підрядними – це такі речення, до складу
яких входить два або більше підрядних предикативних частин.
Складнопідрядні речення з кількома підрядними поділяються на кілька різно­
видів: 1) складнопідрядні речення з однорідною підрядністю; 2) складнопідрядні
речення з послідовною підрядністю; 3) складнопідрядні речення з неоднорідною або
паралельною підрядністю; 4) складнопідрядні речення, що об’єднують супідрядність
і послідовну підрядність; 5) складнопідрядні речення з супідрядністю і неоднорідною
(паралельною) підрядністю та інші, так званого змішаного типу.
Однорідною підрядністю називається такий вид підрядності, коли однакові за
значенням підрядні частини відносяться до одного члена Головної частини чи до всієї
головної частини в цілому: У відкритому полі видно, як летять у вирій журавлі, як
бродять по свіжій ріллі чорні граки, як сумує на самотній деревині сіра ворона,
загорнута в чорну хустину (В. Гжицький).
,•■***■. [ – ]* (як…), (як…), (як…)
Неоднорідною, або паралельною, підрядністю називається такий вид підряд­
ності, моли: а) кілька підрядних частин відносяться до різних членів головної частини;
456 Синтаксис як розділ граматики
б) одна підрядна частина пояснює один із членів головної частини, а друга – головну
частину в цілому: Коли б був я вітром буйним, я б розгонив чорні хмари, щоб від хмар
не слались тіні (О. Олесь).
(коли…), [… ], (щоб…).
Послідовною підрядністю називається такий вид підрядності, коли перша під­
рядна частина залежить від головної, друга – від першої підрядної частини, третя – від
другої і т. д.: У мене викликає протест, коли я чую, що десь прориваються тенденції
зазнайства, спроби протиставити молодих старшим (О. Гончар).
(коли…), (що…).
Складнопідрядні речення змішаного типу – це такий вид підрядності, коли в
одному складнопідрядному реченні поєднуються різні види зв’язку (супідрядність і
паралельна підрядність; супідрядність і послідовна підрядність; усі три основні типи
підрядності тощо). Наприклад: До тебе летіла б край світу, де сходить зоря золота,
якби не морози на квіти, якби не минули літа (М. Ткач); Родим не пояснював Сиво-
окові, що діється в полум’ї, як народжується глина, на яку крізь соломинки, що
вставлені в турячі роги, накраплювали співучі барви (П. Загребельний); Кали ж
обертаюсь я часом до криниці, яку сім ‘я наша обожнювала, з якої пив колись воду, і до
м оєї білої привітної хатини і посилаю їм у далеке минуле своє благословення, я роблю
ту лише «помилку», яку роблять і робитимуть, скільки й світ стоятиме, душі
народні живі всіх епох і народів, згадуючи про незабутні чари дитинства (За О. Дов­
женком).
Якщо в першому із наведених речень, що складається з трьох підрядних частин,
переважатиме однорідна сурядність (два із них є однорідними), то в другому реченні,
що складається з чотирьох підрядних частин, наявна однакова кількість супідрядності
й послідовної підрядності (дві з них поєднані однорідною супідрядністю і дві –
послідовною підрядністю). У третьому складнопідрядному реченні змішаного типу
поєднуються всі три основні типи підрядності.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.