Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Синтаксичний розбір складного речення з кількома підрядними

Зразок розбору
– Прощай, Микито, серце полум’яне!..
Прости мене за кривди, бідний брате,
Що ти зазнав од мене без провин,
Бо не хотів усобної я раті,
Яку підняти мислив Костянтин (/. Кочерга).
за які? | | чому?
п ‘( □якої?
о
Це речення спонукальне, складне сполучникове, складнопідрядне з трьома під-1
рядними частинами. Головна частина Прости мене за кривди, бідний брате, від якої І
залежать дві підрядні частини. Перша підрядна частина пояснює додаток головної
частини, виражений прийменниковою формою іменника (за кривди), тобто утворює з
головною нерозчленовану структуру, виражаючи приіменниково-означальні відно­
шення (за які кривди?). Друга залежна частина відноситься до змісту всієї головної
частини і виражає причину дії (бо не хотів усобної я раті), тобто утворює разом з
головною частиною нерозкладну структуру, виражаючи причинові відношення (чому
кривдив брата?). Остання підрядна частина залежить від другої підрядної, послідов­
но розгортаючи, якої саме усобної раті не хотів Ярослав (яку підняти мислив
Костянтин).
Отже, це багатокомпонентне складнопідрядне речення з неоднорідною (пара­
лельною) і послідовною підрядністю.

Схема:
за які? | | чому?
п І □якої?
о
за які?
[ ], (що), (бо), (яку).
У складному складнопідрядному реченні друга й четверта частини приєднані
сполучними словами що (у ролі прямого додатка) і яку (у ролі прямого додатка).
Головна частина побудована за схемою простого односкладного (означено-осо­
бового), поширеного, повного речення, ускладненого звертанням, яке виділяється
комами. Усі підрядні частини побудовані за схемою простого двоскладною, поши­
реного повного, неускладненого речення.
Розбір за членами речення на письмі здійснюють, підкреслюючи їх відповідно до
прийнятих позначень.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.