Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Синтаксичний розбір безсполучникового складного речення

Зразок розбору
Он гола скеля стоїть, трохи похилилася набік; на самім її вершечку примостилася
біла береза, журливо опустивши віти додолу (Панас Мирний).
Речення складне, безсполучникове, розповідне; складається з двох частин – прос­
тих речень: 1. Он гола скеля стоїть, трохи похилилася набік; 2. На самім ї ї вершечку
примостилася біла береза, журливо опустивши віти додолу. За смисловим зв’язком між частинами це речення є безсполучниковим з одно­
рідними частинами.
Однорідні частини безсполучникового речення виражають значення одночас*
ності; речення в цілому нагадує складне, складносурядне.
Речення вимовляється з інтонацією переліку, яка на письмі позначається комою;
оскільки в кожній частині є свої розділові знаки, між частинами речення ставиться
крапка з комою.
Перше просте речення є реченням з двома головними членами (підмет скеля,
присудок стоїть, похилилась), повне, поширене (має означення гола до підмета скеля.
обставини міри трохи і місця набік до присудка похилилась), має однорідні члени
речення (присудки), отже, воно ускладнене.
Друга частина є реченням з двома головними членами (підмет береза, присудок
примостилася), повне, поширене (означенням біла до підмета береза, обставиною
способу дії, вираженою дієприслівниковим зворотом журливо опустивши віти
додолу, до присудка примостилася та означеннями узгодженим самім і неузгодженим
ії до обставини на вершечку), ускладнене відокремленою обставиною.
Схема: [1] —; — [2].

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.