Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Запитання і завдання для самоконтролю

1. У чому полягає особливість складнопідрядних багатокомпонентних речень?
2. Чому складнопідрядні багатокомпонентні речення виникли найпізніше?
3. Які моделі складнопідрядних багатокомпонентних речень належать до цент­
ральних, а які – до периферійних?
4. З ’ясуйте специфіку складнопідрядних речень з неоднорідною супідрядністю.
Які є різновиди цих конструкцій? Які семантико-синтаксичні відношення вияв­
ляються в цих структурах?
5. Які речення належать до складнопідрядних конструкцій з послідовною під­
рядністю? Назвіть найпоширеніші різновиди цих структур залежно від по­
рядку розміщення компонентів.
6. Схарактеризуйте різновиди конструкцій з послідовною підрядністю відпо­
відно до характеру засобів зв’язку.
7. Як розглядаються в мовознавстві речення зі збігом двох підрядних сполучних
засобів? Чому їх доцільно відносити до конструкцій з послідовною підряд­
ністю?
8. Які конструкції належать до складнопідрядних речень з однорідною супід­
рядністю?
9. У чому виявляються особливості функціонування підрядних і сурядних спо­
лучних засобів у конструкціях з однорідною супідрядністю?
10. Чому конструкції з однорідною супідрядністю мають найбільші експресивні
можливості серед усіх моделей складнопідрядних багатокомпонентних
речень?
11. Чим вирізняються структури з однорідною супідрядністю з-поміж інших
центральних моделей складнопідрядних багатокомпонентних речень у плані
семантико-синтаксичної структури?
12. Схарактеризуйте моделі контамінованих речень, у яких по-різному комбіну­
ються однорідна супідрядність, неоднорідна супідрядність і послідовна під­
рядність.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.