Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Складні речення із сурядністю і підрядністю

Такі речення завжди багатокомпонентні, бо для реалізації сурядного і підрядного
зв’язку необхідно не менше трьох предикативних частин. Цю модель становлять
речення з провідним сурядним і допоміжним підрядним зв’язками.
З огляду на синтаксичні засоби зв’язку між частинами і компонентами цих речень
виділяють такі різновиди цих конструкцій:
• складні речення з сурядністю і звичайною підрядністю;
• складні речення з сурядністю й однорідною супідрядністю;
• складні речення з сурядністю і з підрядністю та сурядністю;
• складні речення з сурядністю і неоднорідною супідрядністю;
• складні речення з сурядністю і подвійною (однорідною і неоднорідною) супід­
рядністю;
• складні речення з сурядністю і послідовною підрядністю;
• складні речення з сурядністю, однорідною супідрядністю і послідовною підряд­
ністю;
• складні речення із сурядністю, неоднорідною супідрядністю і послідовною
підрядністю;
• складні речення із сурядністю, подвійною супідрядністю і послідовною під­
рядністю.
У трьох останніх різновидах не взято до уваги ведучого різновиду підрядного
зв’язку, оскільки підрядний зв’язок внутрішній, хоча в таких структурах він часто
ієрархічний. Різновиди підрядності можуть виявлятися як в одній частині, так і в
різних частинах, тобто в таких випадках вони перебувають у неієрархічних від­
ношеннях, тому неможливо визначити внутрішній ведучий зв’язок.
Складні речення з сурядністю і звичайною підрядністю. Це найпоширеніший
різновид, що переважно обмежується трьома-чотирма компонентами. Трикомпонент­
ні речення складаються з двох частин, у яких завжди поєднуються просте і склад­
нопідрядне речення, наприклад: Заглиблений у книг нових і давніх стоси, він слухав
голоси з низин і з-понад хмар, і хоч хитався він, та мав високий дар гніт ненавидіти і
люд любити босий (М. Рильський).
Поширеними є чотири компонентні речення, наприклад: Я тільки раз його на сцені
бачив—титана, що зламали вже літа, – та молодим в очах він вирости, бо я таким в
душі його відзначив (М. Рильський); Та й нараз відступив той неспокій, який хвилину
тому обпік серце, і думки полинули, немов звільнені
_____________________Синтаксис <і розділ граматики ______________ СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
Часто в чотирикомпонентних реченнях наявне лише одне підрядне, наприклад: Твоя
душа за мною не жалкує, а тільки серце вражене сумує, і жаль тобі, що ти мене
кохаєш (Леся Українка).
Рідше використовуються п’ятикомпонентні конструкції, наприклад: Уже не раз їц
хотілося попросити його, щоб увечері не затримувався на дільниці, та Оксана
приборкувала це бажання, поклала собі, що ніколи не скаже про нього Петрові і
раптом само вирвалося (Яків Баш); Після обіду дуже хотілося спати, але командир
наказав прочесати стоги, що виднілися за хутором, і ми до вечора знайшли з десяток
ворожих офіцерів, що зарились у солому, забарикадувались ящиками і мішками з
харчами (І. Багмут).
Складні речення з сурядністю й однорідною супідрядністю. Основною формою
реалізації цього різновиду є чотирикомпонентна конструкція, що складається з прос­
того і складного речень з однорідною супідрядністю, поєднаних сурядним зв’язком
наприклад: І марили айстри в розкішнім півсні про трави шовкові, про сонячні дні,-і
в мріях ввижалась їм казка ясна, де квіти не в ’януть, де вічна весна (О. Олесь); Крізь
стрункі сосни уже видно було на білому будинку дощечку з чотирнадцятим номером,
і він прискорив крок, хоч зовсім уже задихався, а серце мало не вистрибувало з грудей
(Петро Панч).
Часто використовуються конструкції з п’яти-шести компонентів, наприклад:
Дівчина солодко спить і бачить найліпші рожеві ранкові сни, а електричний
годинник, який Альберт сам сконструював і який показує час з точністю до кількох
наносекунд, мільярдних частин секунди, вже дав сигнал, і машина ввімкнула
електричний чайник (В. Собко). У таких реченнях може траплятися на внутрішніх
рівнях членування і звичайна підрядність, однак виділяти їх в окремий різновид
недоцільно, оскільки послідовна підрядність і супідрядність являють собою більш
складні різновиди підрядного зв’язку, що повністю включають ознаки звичайної
підрядності (але не навпаки), наприклад: Простір навкруги відкривався широкий,
легкий, не захаращений хатами, бо розкидані вони були зрідка, але цей простір був
позбавлений саме того, чого зараз не вистачало Галатину, до чого він звик за все своє
життя і від чого не міг відцуратись (Є. Гуцало).
Складні речення з сурядністю і з підрядністю та сурядністю. Це периферійний
різновид моделі, оскільки спорадично використовуються навіть «чисті» конструкції з
підрядністю і сурядністю, у яких підрядні компоненти вживаються у розширеній
функції, наприклад: Сидячи, Галатин задрімав, а коли розплющив очі – вже зовсім
розвиднілось і страва парувала на столі (Є. Гуцало).
Складні речення з сурядністю і неоднорідною супідрядністю. У мінімальних,
чотирикомпонентних, структурах сурядним зв’язком поєднуються просте і триком­
понентне речення з неоднорідною супідрядністю. Як і при самостійному функціо­
нуванні, у складних реченнях із сурядністю і підрядністю конструкції з неоднорідною
супідрядністю можуть бути:
1) різночленними, наприклад: Усі погляди схрестилися на ньому, а він мовби й не
помічав нічого, лежав і дивився на далекий обрій, що плив у легкому мареві, на дівчину,
яка сапала картоплю, прикривши від сонця обличчя химерним капелюшком (Ю. Муш-
кетик);
476 2) причленними (прискладними), наприклад: Полковник Кноп провів його похму­
рим поглядом, а кали двері за Шаховським зачинилися, нервово підхопився із
розкішного крісла, заходив по величезному кабінету, бо душила його безсила лють
(В. Канівець);
3) з комбінованою супідрядністю, наприклад: За дорогою і побіля неї сумовито
затюгикали кулі, а кали замовк їхній посвист, вона підняла скошену свинцем
стеблину, що впала біля неї (М. Стельмах).
Різну будову мають і речення, що складаються з п’яти і більше компонентів,
наприклад: Ще задовго до того, як вона мала здавати іспити, підготував собі від­
пустку, щоб поїхати в Харків і самому просто з останнього іспиту забрати її, та
якраз на греблі почались прориви, і стало не до відпусток (Яків Баш); Вона не назвала
Оксані свого прізвища, сказала лише, що дзвонить з правобережної клініки, але по
тому, як вона розпитувала, і по її голосу, в якому відчувалася незвичайна для лікаря
схвильованість і якась душевна турбота за долю хворого, – Оксана одразу
догадалася, що з нею говорить Марія (Яків Баш).
Складні речення з сурядністю і подвійною (однорідною і неоднорідною) су­
підрядністю. Основною формою реалізації цього різновиду є п’ятикомпонентна
конструкція, що поєднує просте речення і чотирикомпонентне з подвійною супідряд­
ністю, наприклад: Лиш тоді, як танкісти промчаться по полю і сурма зарокоче в
поході з полками, устають, щоб побачить, і стогнуть від болю, і шаблі-гартуванці
дзвенять під руками (А. Малишко).
Складні речення з сурядністю і послідовною підрядністю. Мінімальними у
цьому різновиді є чотирикомпонентні структури, у яких на зовнішньому рівні чле­
нування поєднується просте речення і трикомпонентне складнопідрядне з послідов­
ною підрядністю, наприклад: 3 дідового оповідання він зрозумів, що приїхав
начальник будівництва інженер Набатов, прізвище якого недавно згадувалося в
урядовій постанові, і від того вчорашня поразка на іспиті ще дужче загострювала
тривогу (Яків Баш).
У п’яти компонентних структурах найчастіше ведучим сурядним сполучником
поєднуються просте речення і чотирикомпонентне складнопідрядне з послідовною
підрядністю, наприклад: Семен шарпнув малого за комір, а батько так глянув, що
той, сьорбнувши носам, надовго принишк біля лежанки, де завжди товпились малі,
коли в хаті був чужий чоловік (А. Іщук). Трапляється, що трикомпонентне речення з
послідовною підрядністю поєднується з елементарним складнопідрядним реченням,
наприклад: Ніхто у нас не був певен, що це саме те судно, яке ми шукаємо, але якщо
воно тікає від нас, то, мабуть, недаремно (Д. Ткач); Ніхто не знав, скільки ще
доведеться йти, і всім було незрозуміло, чому ми йдемо кудись, коли поряд воюють
(І. Багмут).
Існують й інші поєднання частин і компонентів, наприклад: Аж важко було
дихати, але такого повітря більше ніде не було, і я вдихав його на повні груди,
особливо припах оселедців, хоч ті, що вивернулися поверх ропи, більше скидались на
іржаві бруски (Петро Панч). У наведеному реченні на зовнішньому рівні членування
виділяються просте і складне речення з сурядністю і підрядністю; і лише на внут­
рішньому рівні наявна конструкція з послідовною підрядністю.
__________Синтаксис як розділ граматики
477 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
Складе! ре н я пш і сурядністю, однорідною супідрядніст ю І п осл ід овн ою під.
рШШкяШ. Здебільшого такі речення реалізуються в л яти-шести компонентах.
М окш і різні комбінації однорідної супідрядності і п о сл ід о вн о ї підрядності: ц,
різновиди підрядного зв’язку можуть виступати і в різних частинах, наприклад: Мені\
шюшн я відповісти, що розумію, що я завж ди любив ц і лермонт овсьясі вірш і, але й
і «акт аг итдо бо збагнув, що для Віктора ц і вірш і важ или значно більш е, щ о вони І
супроводжувати його завжди, щ о він бачив у них щ ось т а-ке. чого, мож ливо, м ені не і
побачити (Є. Гукало).
Найчастіше вживаються речення з ведучим внутрішнім зв’язком однорідної!
супідрядності, наприклад: Отруйна ця рідина розлилося по палубі, і х о ч Ягничрозум ів, І
цим це йому загрожує, хоч ні на мить не забував, щ о й трюми п ід ним навантаж ені |
вибуховим матеріалом і можуть злетіти в повітря щомиті, а л е т реба було щось ]
робити! (О. Гончар).
Поширеними с і речення з визначальним внутрішнім зв’язком послідовної під- (
рядності, наприклад: Я к Ґонтар не допитувавсь у діда, чи д о в го він т ут , д е ж иве, та
дід, кодуючи, набуть, про втечу, ніяковіючи, тільки хм урився, і нем ож ливо було Я
добути від нього хоч би виразного слова (Яків Бат). У більших за обсягом конст-1
рукціях може використовуватись навіть кілька домінуючих ланок послідовного під-1
порядкування, наприклад: Я мовчав просто блискуче. Г ероїчно й відчайдуш но мовчав, Н
і за це ? ганьбою був вигнаний з директ орського кабінету, д е за сід а л а гр ізн а держ авна Н
комісія, очолювана ще грізнішим головою, чоловіком, я к о го знали в с і м ет алурги, про
ям ко ходило поміж людей безліч історій, людину, д о д е я к о ї м ір и л еген дарн у, а л е та І
легендарність здалася на ніщо перед моєю вперт ою мовчанкою , з а я к о ю ст ояла впев- Н
м ни ть у слушності тієї’ справи, я к у розпочали м о ї д р у зі і д о я к о ї зап роси ли й мене І
(її. Загребельний).
Складні речення із сурядністю, неоднорідною супідрядністю і послідовною
відрядністю. Регулярно використовуються у мовленні п’яти- і шестикомпонентні І
структури, наприклад: А дачі людські погляди переходили на Ганну, і в них з ‘являвся І
вира і подиву і навіть цікавості, хоч цього дня людям, я к и х гн а л а ж орст ока сила і І
страх, здавалося, не було діла ні до чого, крім дум ок п ро т е, щ о їх чекаєш
(С. Журахович).
Найчастіше в одному блоці функціонує неоднорідна супідрядність і послідовна І
підрядність, ведучим внутрішнім зв’язком є неоднорідна супідрядність, наприклад: І
То був мовчазний, суворий чоловік, і коли М иколина м а м а с к а за л а я к о с ь , щ о хоче І
кучки * поїхати у справі, він відповів, щ о маш ина п ризн ачена зо в сім н е для цього І
(В. Кисельов).
Складні речения із сурядністю, подвійною супідрядністю і послідовною під-1
рядністю Цс різнопланові конструкції, у яких наявна максимальна кількість зв’язків, І
можливих у реченнях цього типу. Мінімальною є шестикомпонентна конструкція, І
причому всі різновиди підрядного зв’язку виявляються переважно в одному блоці, І
наприклад: Ніхто з хлопців її не знав, а вона м овчала, н е відаю чи д о кінця, щ о й до щ
чого, бо коли б відала, то, мабуть, сказала б, щ о ї ї бат ько – м ел ьн и к з П ізн ьо го , що
вони недавнечко вернулися і міста, поселились на Б асовім К ут і (Ю. Мушкетик). І
Деколи різновиди підрядного зв’язку наявні в різних частинах, наприклад: Оксен, І назираючи на иоіодь, що їхала о сміти та витівками. пригадував і стої парубоцькі
раки, кали він також був отакий татвір та веселхн. і тат р<юилося сумно на <Ммі ю
тими роками, що вже прошили і нікот те вернуться і що він уже давно «от* той
день, кали весела, від усього серця сміявся (Г. Тютюнник).
у більшості складних речень п сурядністю і підрядиіспо чітко виділяються рівні
членування. Оскільки основний зв’язок сурядний, то центральними е і семанін-
ко-синтаксичні відношення, властиві складним баї атокомнонеіпним реченням і про­
відним сурядним зв’язком: темпоральиі, зкгтавно-протисгявні і нричнново-нас ли­
кові. На внутрішніх рівнях членування в цих реченнях наявні всі семаитиівмгин-
гаксичні відношення, властиві складносурядним і складнопідрядним реченням
мінімальної структури, тобто більшість відношень мають ієрархічний характер.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.