Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Принципи української пунктуації

Розділові знаки є насамперед показниками синтаксичного членування писемного
мовлення. Такі розділові знаки, які обумовлені струюурою речення, є обов’язковими.
До них належать значки, якими відділяються у тексті одне від одного прості речення
або частини складного речення, або ті елементи речення, які введеш до речень, але
граматично з ними не зв’язані – вставні і вставлені слова, словосполучення і речення,
звертання, вигуки. Отже, розділові знаки, які грунтуються на синтаксичному прин­
ципі, є структурно обумовленими. Тому цей принцип ще названо структурним. Саме
цей принцип надає сучасній українській пунктуації стабільності, загальноприйнято-
сті й обов’язковості.
Структурний принцип, на якому грунтується вживання розділових знаків, пов’я­
заний із смисловим, оскільки структурно значущі частини є одночасно й логічно
значущими. Однак трапляються випадки, коли логічне членування підпорядковує собі
структурне (синтаксичне). Наприклад, висловлення У кімнаті один задумався без
розділового знака означає: у кімнаті перебуває кілька осіб, один із них задумався.
Висловлення становить структуру простого повного речення.
Кома, поставлена в цьому реченні, позначатиме межу між двома частинами уже
складного речення, у якому висловлена зовсім інша думка: у кімнаті лише одна особа і
саме вона задумалася. Кожна з частин складного речення структурно неповна. Саме
слово один у цих двох реченнях сприймається по-різному: у першому – це числівник,
У другому – займенник (прономіналізоваие слово).
489 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
Іноді розділові знаки є виразниками мовленнгвої економії: А скоро світ – в дорогу
(І. Франко).
У цьому реченні тире допомагає сприйняти ширшу інформацію від тієї, яка вира-
женв словесно.
У безсполучникових реченнях розділові знаки «економлять» словесні засоби
зв’язку частин складного речення: Іржа їсть залізо, горе – серце (Нар. творчість).
Українська пунктуація ірунтується також на інтонації: Закінчили роботу, сіли
відпочивати (інтонація переліку); Закінчили роботу – сіли відпочивати (інтонація
обумовленості).
Усі три принципи пунктуації – структурний, смисловий та інтонаційний – в укра­
їнській мові діють одночасно, кожен з них можна виділити лише умовно.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.