Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Система розділових знаків

Розділові знаки сучасної української мови становлять цілу систему. До цієї си*
стеми входять одиничні розділові знаки: крапка, двокрапка, багато крапок (три крап*
ки), кома, крапка з комою, тире, знак питання, знак оклику і парні: дві коми, два тире,
дужки, лапки. Знаки пунктуаційної системи називаються пунктограмами.
Роздільну функцію виконують такі розділові знаки:
Крапка ділить текст на речення.
Знак питання виконує таку саму функцію, але разом з тим вказує на те, що ре­
чення містить у собі питання.
Знак оклику також розділяє текст на речення, але разом з тим вказує на експре­
сивність мовлення, оклик.
Кома розділяє граматично рівноправні частини простого чи складного речення.
Крапка з комою функціонально подібна до коми, але розділяє складні (або усклад­
нені) за буковою граматично рівноправні частини.
Тире розділяє головні частини речення (якщо вони виражені подібними лекси­
ко-граматичними категоріями), порівнювані мовні одиниці, частини складного без­
сполучникового речення, які перебувають в умовно-часових, протиставних та при­
чиново-наслідкових зв’язках.
Двокрапка не лише відділяє одну частину складного речення від другої, а й указує
на те, шо в цій другій частині міститься пояснення, розкриття причини того, про що
Йшлося у першій.
Багато крапок (три крапки) вказує на те, що в реченні не всі його компоненти
наявні, речення не закінчене, обірване.
Знак виноски – видільний. Він вказує, що за словом, біля якого цей значок постав­
лений, має йти частина тексту, яка подається у підрядковій частині сторінки або в
кінці тексту.
Парні розділові знаки – дві коми, два тире, дужки, лапки – виділяють якийсь від*
різок тексту (другорядні члени речення, коли є потреба їх відокремити, вставні і
вставлені слова, словосполучення, звертання).
У текстах часто поєднуються (збігаються) розділові знаки. Наприклад: Болгарка,
мов сонце, розквітла (А з нею дитина мала!), мені усміхнулась привітно і в кухлі води
490 ПУНКТУАЦІЯ
подала… (П. Усенко). Тут поєдналися (збіглися) знак оклику, дужка і кома. Поєднання
можуть бути такими: [?!], [!..], [! -], [. [.»] та ін.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.