Караман С. О. Сучасна українська літературна мова

Тестові завдання для тематичного контролю. ЛЕКСИКОЛОГІЯ

1. Розділ мовознавства, що вивчає словниковий склад мови, називають:
а) лексикологією; б) етимологією;
в) семасіологією; г) ономастикою.
2. З погляду якого критерію слово – це знак окремого поняття:
а) синтаксичний; б) семасіологічний;
в) психологічний; г) філософський.
3. Характеризується двобічною сутністю, тобто єдністю плану значення (змісту) і плану вира­
ження:
а) морфема; б) склад;
в) слово; г) словосполучення.
4. З’ясуйте, що виникає внаслідок відображення та узагальнення у свідомості людини істотних
ознак і властивостей предметів та явищ реального світу:
а) слово; б) поняття;
в) знак; г) думка.
5. Реальний, предметно-речовинний зміст слова, який визначається співвідношенням слова з
відповідним поняттям і є базою для виникнення інших значень, називається:
а) номінативно-вивідне;
б) функціонально-синтаксичне;
в) експресивно-синонімічне;
г) пряме номінативне.
6. Фразеологічне обумовлене значення мають слова, які:
а) обмежені у своїх зв’язках з іншими словами і входять тільки до складу стійких зворотів;
б) змінюють своє значення, виступаючи в різних синтаксичних функціях;
в) позбавлені прямого, вільного номінативного значення;
г) утворюються в процесі розвитку слова.
7. І. Срезневський для слова люди у пам’ятках давньоруської мови визначає 6 значень, а в Новому
тлумачному словнику української мови (2000) виділено 4 значення. Це свідчить про таку зміну
лексичного значення:
а) ускладнення;
б) спрощення;
в) переінте грація;
г) розвиток.
8. Елементарне значення, зміст, що реалізується кожен раз у тексті, коли вживається ця одиниця, –
це:
а) лексема; б) лекса;
в) ссмема; г) сема.
9. Радіальна полісемія – це характер поєднання значень у слові, коли:
а) всі вторинні значення пов’язані з першим номінативним;
б) вторинні значення пов’язані тільки з найближчим значенням;
в) одні значення пов’язуються з основним, інші – за принципом ланцюжка;
г) останнє зі значень пов’язане з першим.
498 10. Лексема додавати мас такі значення: давати до чогось; збільшувати розмір, інтенсивність;
писати на додаток; математична дія додавання. З’ясуйте, який харагтер поєднання значень
представляє цей приклад;
а) радіальний; б) ланцюжковий;
в) радіально-ланцюжковий, г) жодного.
11. Принцип перенесення, в основі якого лежить принцип суміжності (просторової, часової, логіч­
ної), називається:
а) метафора; б) метонімія;
в) синекдоха; г) перифраза.
12. Семантизація структури лексеми – це:
а) виділення сем і семем;
б) поява нових лексичних значень;
в) занепад старих значень;
г) будь-яка зміна в структурі лексеми.
13. Втрата семантичних зв’язків між семемами однієї лексеми, внаслідок чого окремі семемн пере­
творюються на окремі слова, сприяє розвиткові:
а) омонімії; б) пароніми;
в) синонімії; г) антонімії.
14. Слова, звуковий склад яких збігається тільки в одній граматичній формі, називаються;
а) омографи; б) омофони;
в) омоформи; г) неповні омоніми.
15. Слова, які мають тотожний звуковий, але різний фонемний склад (наприклад, лежу – лиж у),
називаються:
а) омографи; б) омофони;
в) омоформи; г) повні омоніми.
16. Слова, які пишуться однаково, але відрізняються звучанням, називаються:
а) омографи; б) омофони;
в) омоформи; г) пароніми.
17. Слово як сукупність усіх його форм і значень, як структурний компонент мови на відміну від
слова в його конкретній реалізації – це:
а) лекса; б) сема;
в) семема; г) лексема.
18. Слова й вирази, які вживаються з метою уникнення слів з грубим чи непристойним змістом або з
неприємним у певних умовах забарвленням, називають:
а) синоніми;
б) контекстуальні синоніми;
в) евфемізми;
г) варваризми.
19. Слова, застарілі в одному значенні та сучасні в іншому, називають:
а) семантичні архаїзми;
б) стилістичні архаїзми;
в) словотвірні архаїзми;
г) історизми та архаїзми.
20. Логічні (ідеографічні) синоніми – це:
а) синоніми, що виникають внаслідок фіксування в слові диференціальних ознак поняття;
б) синоніми, в основі яких лежить протиставлення не за відмінностями в понятті, а за вживанням
слова переважно в тому чи іншому функціональному стилі;
в) синоніми, що відрізняються емоційним компонентом і виявляють суб’єктивне ставлення до
явища;
г) слова з тотожним значенням.
_______Тестові завдання для тематичного контролю__________________ СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
21. С ж м , пов’язані и ж собою за відношенням градації, тобто воли наступний член виражає більшу
•ар* МНЮв м хврві і грис тики, поєднуються в:
• і ОТІОММІНІНІ ряд;
антонімічне гніздо;
В) синонімічний ряд;
г) синонімічне гніздо.
22 Якщо ясі члени синонімічної групи перебирають на себе значення, властиве спочатку одному зі
сагів, т е йдеться про:
в) синонімічну диференціацію;
б) синонімічну конкуренцію;
в) синонімічну аналогію;
г) поєднання названих трьох процесів.
23. Умовна говірка певної соціальної групи з набором слів, незрозумілих для невтаємничених у
справі юсі групи, мативагтьси:
я) яцгпн;
б) діалект;
в) професійна лексика.
г)ярго
24 Етногрвфгши. або екэогизми, – це:
я) слова, які вживаються в багатьох неспоріднених мовах і разом з тим зберігають близькість
звучання і тотожність значення;
б) сяова, що називають поняття та реалії з життя певного народу або групи народів;
в) нові слова, словосполучення, шо з’являються в мові;
г) слова, створені авторами окремих літературних творів з певною стилістичною мстою.
25. Проблеми, присвячені специфіці значення власних назв, вивчає:
я) прикладна ономастика.
б) поетична ономастика:
в) описова ономастика;
г) теоретична ономастика.
26. З’ясуйте, якими лексичними одиницями є пари слів заїзд – з Тзд, зброя – збруя:
а) паронімами:
б) омонімами,
в) синонімами.
г) антонімами
27. Знайдіть рядок, у якому до складу словосполучень входять омоніми:
а) гостре слово – гострий зір, тихий голос – тихе життя;
б) чисте небо – чисті руки, ламати голову – ламати кригу;
в) гостра носа – дівоча носа; електричний розряд – спортивний розряд;
г) старий клен – старі погляди, вершина Карпат – вершина слави.
28 Визначте, у якому рядку слова становлять синонімічний ряд:
я) гярио, добре, гоже, мило, славно;
б) просвіт, просвіта, світло, світити, свічка;
а) свято, сватий. Великдень, священний, церква;
г) свобода, незалежність, суверенітет, Україна, воля.
29. З’ясуйте, до якого типу омонімів належать слова мати – «ненька, матуся» і м ат и – «володіти
чнмось»:
в) неповні лексичні; б) омофони;
В) омогряфи; г) омоформи.
10. Визначте, до якого шару лексики належать слова гусар, верства, печеніги:
в) архаїзми, б) історизми;
в) неологізми; г) активна лексика.
500 31. Назвіть автора монографії «Лекияхеютттяа система українській мови» (Харків. 1997);
а) Ващенко В. С.;
б) Передрій Г. Г.;
в) Смолянінова Г. М.;
г) Лисиченко Л. А.
32. Визначте, в якому рядку записано тільки моносемаитичні лексеми:
а) сезонник, прокрадатися, розмазаний, прихильність:
б) сонцесяйний, розпромінений, простежувати, природний;
в) лунати, розрубувати, пролазка, слива;
г) затильник, лукавити, лунатизм, нотувати.
33. Виберіть рядок зі словом, семантичне пале якого мас понад ЗО значень:
а) світлий, романтичний, прихований, проза, батерфляй;
б) палкий, іти, лихо, живий, винний;
в) борсатися, каста, магістраль, лектор, вентилятор;
г) буквар, вернісаж, китиця, кафедра, линяти
34. Визначте рядок, у якому всі підкреслені слова вжито в переносному іначенні метафоричного
характеру:
а) черевата піч, черпати із словників, шанувати копійку, капелюшок посміхнувся.
б) цурпалок хвоста, черства душа, прихилитися до сусідів, рецепт успіху;
в) райдужний погляд, командир рою новобранців, Одеса сміється, сірі будні;
г) спродати за мідь, ранити душу, рівчаки на лобі, село спить.
35. Визначте, у якому рядку с кілька слів, що мають омоніми в українській мові:
а) шавлія, явір, хлопчина, церемонний, чабан;
б) щасливий, яритися, волошка, прокрадатися, ява;
в) шабля, ягідний, хмарніти, цупкість, чадра;
г) тхір, маса, фундук, розпалювати, кістяк
36. З’ясуйте, у якому рядку всі омоніми належить до групи лексичних повних
а) примус, промокати, ракета, лев, ляскіт, пролісок;
б) лящ, молодик, полечка, рація, папа, рись, ситник;
в) протяг, пікіровка, лайка, лом, помпа, ласка;
г) прядка, ревун, риска, сердечник, ситний, плітка, люлька.
37. У якому рядку записано синоніми, які належать до лексичних абсолютних:
а) патрон, опікун, заступник, меценат;
б) домівка, дворище, оселя, левада;
в) гуртом, шарварком, спільно, вкупі;
г) одяг, убрання, шати, гардероб.
38. Виберіть рядок, у якому всі слова належать до спільнослов’янського шару лексики:
а) баба, білити, береза, вдова, мати;
б) малий, предок, хвала, хід, зовнішній;
в) вовк, мокрий, премія, хитрий, ячмінець;
г) тайга, тарілка, хвоя, худий, петрушка.
39. З’ясуйте, у якому рядку всі лексеми власне українські:
а) жовтий, герб, глумитися, гніздо, розкіш;
б) глина, гіркий, м’ята, океан, ртуть;
в) дітлахи, вовцюга, бурмоситися, смагнути, швдякн;
г) говорити, м’ясо, прокурор, рукопашний, рихлий.
40. Визначте, у якому рядку е слово, утворене шляхом словотвірного калькування
а) макітра, космодром, мелодрама, меломан;
б) космополіт, коловорот, злободенний, мародер;
В) Великдень, косорогий, мікрофон, куховар;
г) лексикологія, листопад, масштаб, лісостеп. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
41. Виберіть рядок, у якому не всі слова належать до запозиченого шару лексики:
а) акварель, акваріум, алігатор, алюр;
б) кампанія, акомпанемент, повість, амбіція;
в) драматургія, трагедія, роман, романс;
г) скелет, платив, церемонія, бестселер.
42. Визначте, у якому рядку всі лексеми належать до матеріальних архаїзмів:
а) імперіал, карбункул, нігде, животгя, часомір;
б) габа, клейноди, станя. марсць. мажа. лободянка;
в) гайдук, редингот, корзно, опальник, колчан, личман;
г) панія, дука, куншт, люде, четвертак, редут.
43. З’ясуйте, у якому рядку всі слова належать до лексики позалітературного вжитку:
а) сліпи, таз, рантух, притула, феросплав;
б) сілець, телефонограма, ревіт, ініціатор, ліврея;
в) верзякання, чимборше, синовиця, скипень, рахло;
г) спаль, світун, титулувати, каботаж, літературщина.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.